En hållbar regional utveckling

Motion 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Sammanfattning

För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners och individers möjligheter för entreprenörskap, konkurrenskraft och sysselsättning. En tillväxtinriktad regionalpolitik skapar möjligheter att tillvarata den lokala och regionala miljöns unika förutsättningar i storstäder, landsbygder och landsorter.


Innehållsförteckning

Sammanfattning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Fler företag och jobb i hela landet

Tillgång till kommersiell och offentlig service i hela landet

Förstärkt lokalt inflytande

Skapa lokala servicekontor

EU och regional utveckling


Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en effektiv infrastruktur som gör det möjligt att driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för bättre uppkopplingsförutsättningar för telefoni och bredband i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelbördan för små- och mikroföretag bör minskas kraftigt och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell strategi för tillväxt och grundläggande service i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur lanthandlare lättare ska kunna bli ombud för statliga tjänster och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över effekterna för företagslivet på landsbygden när kontanthanteringen minskar och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för nya former av kommunala samarbeten för att förbättra invånarnas service och stärka det demokratiska inflytandet för medborgarna och tillkännager detta för regeringen.
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att enklare regler för byggande utanför detaljplanelagt område bör införas och tillkännager detta för regeringen.
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska kostnaderna och snabba på byggprocessen genom fortsatta nationella regelförenklingar och tillkännager detta för regeringen.
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att strandskyddet och tillämpningen av riksintressen bör förändras och tillkännager detta för regeringen.
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en effektivare handläggning av myndigheter vid bygglov och tillkännager detta för regeringen.
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU bör verka för fler frihandelsavtal och tillkännager detta för regeringen.
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom EU värna om den ekonomiska stabiliteten, arbetstillfällen och tillväxt i unionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För Centerpartiet handlar regional utveckling delvis om närhet till beslut och att kunna påverka sin vardag. Men det handlar också om arbetstillfällen och möjligheten att kunna arbeta och bo runt om i landet. Ett arbete är grunden för självbestämmande, trygghet och välfärd – för att finansiera skola, vård och omsorg. Därför behövs ständigt nya, målmedvetna insatser för fler jobb i hela landet.

En alarmerande rapport från Arbetsförmedlingen visade nyligen att mindre kommuner på landsbygden dräneras på arbetskraft. Denna oroande utveckling påskyndas av att den rödgröna regeringen bedriver en landsbygdsfientlig politik. Centerpartiet vill istället se fler jobb och ökad tillväxt som gör att hela landet kan leva.

Fler företag och jobb i hela landet

Svensk ekonomi står inför stora förändringar. Vi påverkas allt mer av fyra starka och omvälvande krafter: automatisering, digitalisering, globalisering och urbanisering. Människor, företag och kulturer har genom digitalisering och globalisering knutits närmare varandra. Det är en fantastisk utveckling som bidragit till ökad ekonomisk tillväxt. Teknisk utveckling och automatisering har historiskt lett till stora och produktiva strukturomvandlingar på arbetsmarknaden. Idag kan ett litet företag på den svenska landsbygden handla med marknader i Asien och Sydamerika utan att fysiskt behöva flytta sina verksamheter. Utvecklingen har lagt grunden för den ekonomiska tillväxt som varit en förutsättning för vårt ökade välstånd. I takt med globaliseringen och digitaliseringens frammarsch har också infrastrukturens roll blivit allt viktigare eftersom företag måste kunna frakta gods och varor från olika delar av landet. En väl fungerande infrastruktur i hela landet är en förutsättning för jobbskapande, för att kunna bosätta sig i hela landet, och enkelt kunna resa mellan bostad och arbete, för näringslivets godstransporter och för att ta del av kultur och sociala sammanhang. Sverige måste bygga fler starka arbetsmarknadsregioner där städer, samhällen och byar knyts samman genom ökad rörlighet. It och bredband möjliggör vid sidan av traditionell transportinfrastruktur möten och utbyten som leder till samhällsutveckling. Därför vill Centerpartiet skapa bättre uppkopplingsförutsättningar för att kunna använda telefoni och bredband i hela landet.

Små- och mikroföretag runt om i landet får idag lägga mycket arbete på administrativa uppgifter som är kopplade till krångliga byråkratiska regler. För en småföretagare som oftast inte har någon anställd innebär det att mycket tid försvinner från den ordinarie verksamheten. Centerpartiet vill därför se en kraftigt minskad regelbörda för små- och mikroföretag så att de kan fokusera på företagsverksamheten.

Tillgång till kommersiell och offentlig service i hela landet

Tillgång till kommersiell service är en nödvändig förutsättning för livskraftiga samhällen. Det handlar om att ge den lokala lanthandlaren eller bensinmacken i byn förutsättningar att kunna finnas kvar och ge bra service. Just den lokala servicen är ofta en förutsättning för att en mindre ort på landsbygden ska kunna fungera.

Vi ser oroväckande tecken på att tillgången till kontanthantering minskar på många orter. Det är särskilt illavarslande för småföretagare som inte har möjlighet att hantera sin dagskassa på ett säkert och effektivt sätt. Därför anser Centerpartiet att det är viktigt att se över vilka effekter minskad kontanthantering har på mindre samhällen.

Lanthandlare och andra näringsidkare på landsbygden har en viktig roll att fylla. Ofta är de navet kring vilket jobb skapas och socialt umgänge kretsar. Centerpartiet är därför stolt över att i regeringsställning ha sett till att förbättra förutsättningarna för kommersiell service. Men mer behöver göras. Därför vill Centerpartiet se över hur stöden till service kan effektiviseras. Vi vill också att lokala förutsättningar beaktas vid en översyn av hur lanthandlare lättare ska kunna bli ombud för statliga bolag såsom Postnord, Systembolaget och Svenska spel.

Förstärkt lokalt inflytande

Det är viktigt att kommuner och regioner har möjlighet att skapa attraktivitet utifrån sina specifika förutsättningar och att lagstiftning och byråkrati inte sätter hinder för detta. Många kommuner vittnar idag om att möjligheterna begränsas på grund av ett stelbent strandskydd. Att värna viktiga strandmiljöer, allemansrätten och människors tillgång till naturen är för oss i Centerpartiet en självklarhet, men det måste också finnas en avvägning mellan bevarande och utveckling. Därför vill Centerpartiet se ett decentraliserat och närodlat strandskydd som ger kommunen större inflytande och flexibilitet att bestämma över vilka strandområden som ska bevaras och vilka som kan bebyggas. Bland annat bör perspektivet i strandskyddslagstiftningen ändras i syfte att öka det kommunala inflytandet.

En del i regional utveckling handlar om behovet av bostäder. På platser med brist på bostäder eller fastigheter där verksamheter kan utvecklas begränsas tillväxten. Strandskyddet är ett hinder som begränsar bostadsbyggandet i regioner och begränsar dem från att växa och bli attraktiva. För att öka bostadsbyggandet behövs regelförenklingar som snabbar på byggprocessen och minskar kostnaderna. Centerpartiet vill att det ska bli lättare att bygga utanför ett detaljplanelagt område och att handläggningen för bygglov ska bli effektivare. Det ska vara möjligt att bygga och bedriva verksamhet även strandnära, och möjliggöra för fler geografiska områden att pekas ut som så kallade LIS-områden, landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Därför vill vi att jobb och verksamheter ska få en större roll i bedömningar av begränsningar i strandskyddet. Centerpartiet vill också ta bort länsstyrelsens överprövningsmöjlighet vad gäller kommunala bygglov inom redan fastställda LIS-områden. Det är viktigt att strandskyddet och tillämpningen av riksintressen förändras så att kommuner och regioner kan utvecklas och stärka sin attraktivitet.

Skapa lokala servicekontor

Lokala servicekontor i kommuner eller i storstädernas stadsdelar skulle kunna utgöra en plattform för medborgarna att få hjälp med både kommunala ärenden och enklare ärenden hos exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och polisen. De lokala servicekontoren ska även utgöra en fysisk plats dit människor kan vända sig för att få hjälp med andra nödvändiga myndighetskontakter; till exempel kan digitala möten med tjänstemän på andra orter bokas in. Kontor för lokal offentlig service kan fungera som en okomplicerad väg in till det offentliga och som en kontaktyta med föreningsliv och arbetsmarknad. Lokala servicekontor kan bidra till att minska utanförskap i samhället. Dessa servicekontor har också ett ansvar att samverka med den kommersiella servicen på de platser där marknaden har svårt att vara bärkraftig. Då kan både kommersiell och offentlig service tryggas i hela landet.


EU och regional utveckling

Centerpartiet tycker att EU och samarbetet där är bra. För oss handlar EU bland annat

om fri rörlighet, handel och demokrati. Samarbetet i Europa gör oss starkare, och vi vill fortsätta att värna om den tillväxt som skapats genom unionen. Därför vill vi att EU skapar fler frihandelsavtal och en gemensam digital inre marknad. Vi anser också att det är viktigt att skydda den ekonomiska stabiliteten i unionen för att trygga arbetstillfällen och jobbtillväxt.

Peter Helander (C)

Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)