En hållbar sjöfart för framtiden

Motion 2018/19:2754 av Janine Alm Ericson och Emma Berginger (båda MP)

av Janine Alm Ericson och Emma Berginger (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta ett sjöfartsråd med uppgift att arbeta fram en långsiktig strategi för utvecklingen av den svenska sjöfarten och tillkännager detta för regeringen.

Sammanfattning

Därför behöver vi en sjöfartsstrategi. En strategi där flera olika delar av sjöfartens betydelse finns med, såsom klimatarbete, säkerställandet av fungerande sjötransporter, se sjöfartens betydelse för den svenska samhällsekonomins konkurrenskraft samt frågor om säkerhet i ett brett perspektiv.

Strategin behöver innehålla en vision och ett åtgärdsprogram för sjöfarten och bör utarbetas och följas upp av ett samverkansråd. Ett sådant råd är efterfrågat av branschen själva och skulle ge det helhetsgrepp som behövs.

I ett brett strategiarbete behöver många synvinklar vägas in. Andra framgångsrika sjöfartsländer har samlat branschen i ett brett samverkanråd där rederier, fackförbund, marina utrustningsföretag, hamnar, skolor, akademin, med flera, samverkar med politiska institutioner och myndigheter för att bidra med kompetens och förslag på åtgärder för utveckling. Genom att bygga ett sjöfartsråd kan arbetet om sjöfarten bedrivas effektivare, vilket bidrar till långsiktig stabilitet och större tydlighet.

Vi bör därför tillsätta ett sjöfartsråd med uppgift att arbeta fram en långsiktig strategi för utvecklingen av den svenska sjöfarten.

Inledning

Sjöfarten har genom historien haft en central roll för Sveriges utveckling och det är på många sätt fortsatt viktigt att vi utvecklas som sjöfartsnation.

Det finns flera skäl till det, där det främsta är sjöfartens roll i omställningen till hållbara transporter, men också som viktig aktör för innovation, jobb, säkerhet och kunskap. Den rödgröna regeringen har gjort flera insatser för svensk sjöfart och nu ser vi att fler och fler båtar får svensk flagg och näringen har framtidstro. Men mer behöver göras för att stärka sjöfarten.

För att den svenska sjöfarten ska växa och vinna marknadsandelar från vägtrafiken krävs bättre villkor och en infrastruktur som underlättar sjöfarten och gör den konkurrenskraftig. Därför föreslår vi att det tas fram en ambitiös sjöfartsstrategi, som tar ett helhetsgrepp om sjöfartens viktiga roll för ett framtida samhälle.

Sjöfartens roll i klimatomställningen

Sverige har satt ett mål om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att minska utsläppen från transporter har sjöfarten en nyckelroll och det finns en stor oanvänd potential. Idag körs endast 7procent av våra inrikes godstransporter på vatten, att jämföra med övriga Europa där ofta en fem gånger så stor andel av godset fraktas på vattenvägarna. Detta är på tok för lite. Vi måste flytta över mer transporter från väg till vatten och på så sätt minska koldioxidutsläppen och ta tillvara den stora resurs som Sveriges hav och sjöar utgör. Vattenvägen är i infrastrukturanläggning och skötsel vida överlägsen de landbaserade transporterna, oavsett om det är väg eller järnväg.

För att uppnå ett effektivt och klimatsmart transportsystem i Sverige behöver alla trafikslag användas på bästa sätt. Sveriges drygt 50 hamnar och vattenvägar har goda möjligheter att i större utsträckning än idag avlasta vägnätet och på så sätt minska klimatbelastningen. Eftersom godstransporter i låga hastigheter till sjöss ger mindre klimatpåverkan än många andra transporter, är ett effektivt nyttjande av sjöfarten en viktig del och det finns stor utvecklingspotential.

Sverige har redan idag en hög innovationstakt och en stark internationell position inom såväl miljö som säkerhet till sjöss, och vi har goda förutsättningar att fortsätta driva på och leda detta arbete internationellt. Med då är det nödvändigt att det finns en konkurrenskraftig svensk handelsflotta. På så sätt kan vi fortsätta vara med och pådrivande i internationella samarbeten för en klimatomställning och för en hållbar utveckling av den globala sjöfarten.

Sjöfartens andra viktiga funktioner

Men sjöfarten är inte bara en viktig komponent i framtidens hållbara transportsystem, utan också en näring som behöver stärkas för att nå andra för Sverige uppsatta mål. Sjöfarten är viktig för att skapa jobb, för att stärka svensk konkurrenskraft med prisvärda och hållbara transporter, för att ligga i framkant i säkerhetsarbetet och främja svensk säkerhet i ett större perspektiv och mycket annat.

Janine Alm Ericson (MP)

Emma Berginger (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)