En hållbar turist- och besöksnäring i hela landet

Motion 2017/18:1213 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av konkurrenskraften inom turistnäringen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en genomlysning av besöksnäringens infrastruktur och transportbehov och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det lättare för företagare att anställa och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning gällande besöksnäringens behov inför en kommande turismproposition och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landsbygderna är rika på naturresurser och på kunniga och företagsamma människor. Goda boendemiljöer och natur- och kulturvärden uppskattas både av svenskar och av besökare från andra länder. Genom att det engagemang och den utvecklingskraft som finns på landsbygderna tillvaratas skapas förutsättningar för tillväxt i hela Sverige. Centerpartiet arbetar för en utveckling av hållbara städer samtidigt som vi ser landsbygdernas möjligheter.

En hållbar besöksnäring

Turism- och besöksföretag skapar arbetstillfällen och gör det möjligt för människor att leva och verka i hela landet. Besöksnäringen är viktig för en hållbar tillväxt i hela landet. 2004 presenterades en svensk turismproposition, men mycket har hänt sedan dess och utredningen behöver uppdateras för att tillgodose näringens nutida behov. För att svensk besöksnäring ska vara långsiktigt konkurrenskraftig behövs en ny översyn av konkurrenskraften inom besöksnäringen.

Besöksnäringen är en sysselsättningsmotor och skapar jobb över hela landet. Näringen kan bland annat sysselsätta nya svenskar, ungdomar och personer som saknar högre utbildning. Därför är det viktigt att identifiera och presentera incitament så att företag kan växa och anställa fler. Eftersom många av besöksnäringens företag är små eller medelstora är det viktigt att ge dem rätt förutsättningar att anställa. För att förbättra integrationen och ungas möjligheter och se till att fler kan gå från bidrag till arbete har Centerpartiet och Alliansen presenterat ett gemensamt förslag för en förenklad anställning – inträdesjobb – för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Inträdesjobben är en anställningsform som kommer göra det möjligt för fler att få en fot in på arbetsmarknaden, få värdefull erfarenhet och därmed kunna gå vidare i arbetslivet. Den kommer göra det billigare för företagen att anställa och gör att fler vågar satsa på en tidigare oprövad person. Att anställa en person är kostsamt för ett litet företag och ofta ett hinder för att anställa. Men mer kan göras och därför vill vi se en utredning som identifierar och presenterar incitament som förenklar för företag att växa och anställa inom turist- och besöksnäringen.

Besöksnäringens utveckling är beroende av att besökare kan ta sig till och från platser på ett effektivt sätt. Därför måste det finnas en god infrastruktur som skapar tillgång till transporter, transportförsörjning och fungerande transportmedel som flyg, tåg, buss och båt. För att tillgodose en god infrastruktur vill Centerpartiet att Trafikverket får i uppdrag att i samarbete med besöksnäringen undersöka förslag till relevanta infrastruktur- och transportsatsningar som matchar besöksnäringens behov.

Anslaget för Turistfrämjandet och Visit Sweden är viktigt för att kunna marknadsföra Sverige som turistland i hård konkurrens med många andra länder. Jämfört med våra grannländer så satsar Sverige mycket mindre per capita på turismfrämjande och Visit Sweden.

Peter Helander (C)

Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)