En hållbar turist- och besöksnäring i hela landet

Motion 2018/19:2539 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av konkurrenskraften inom turistnäringen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det lättare för företagare att anställa och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en genomlysning av besöksnäringens infrastruktur och transportbehov och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landsbygderna är rika på naturresurser och på kunniga och företagsamma människor. Goda boendemiljöer och natur- och kulturvärden uppskattas både av svenskar och av besökare från andra länder. Genom det engagemang och den utvecklingskraft som finns på landsbygderna tillvaratas och skapas förutsättningar för tillväxt i hela Sverige. Centerpartiet arbetar för en utveckling av hållbara städer samtidigt som vi ser lands­bygdernas möjligheter.

Det går bra för den svenska besöksnäringen. Den samlade konsumtionen från utländska besökare i Sverige, turismens exportvärde, uppgick år 2017 till 134 miljarder kronor, en ökning med 11,4 procent jämfört med året före. Sveriges totala export ökade under samma period med 7,0 procent. Turismens exportvärde har under perioden 2000 till 2017 ökat med 93 miljarder kronor eller närmare 230 procent i löpande priser. Av turisternas totala konsumtionsutgifter på 317 miljarder stod utländska besökare för 42 procent. Denna andel har successivt stigit under 2000-talet. År 2000 var andelen 27,1 procent.

Antalet sysselsatta inom turismsektorn uppgick till 175800 under 2017, en ökning med 6,4 procent jämfört med året innan. Under 2017 tillkom 10600 nya jobb inom turismen (mätt som genomsnittligt antal anställda under året). Sysselsättningstillväxten för svensk ekonomi som helhet låg under motsvarande period på 2,3 procent. Sedan 2000 har sysselsättningen inom turismen ökat med 34 procent medan den totala sysselsättningen under motsvarande period har ökat med 16 procent. En betydande del av turismens ökning har kommit efter 2010. Besöksnäringens tillväxt skapar arbets­tillfällen både på landsbygden och i staden. Den fungerar dessutom som en inkörsport till arbetsmarknaden för unga och många nyanlända. Jämfört med våra nordiska grannar lägger Sverige betydligt mindre resurser på att marknadsföra landet som turistmål internationellt. Basanslaget behöver öka kraftigt för att komma upp i nivå med våra konkurrentländer.

Även om besöksnäringen växer så finns det ett antal flaskhalsar som gör att näringen inte kommer upp i sin fulla potential. En av förklaringarna som lyfts fram är matchningsproblemen. De kompetenser som branschens arbetsgivare efterfrågar finns inte bland de arbetssökande. För närvarande råder exempelvis akut brist på kockar. Det övergripande problemet är att det saknas utbildningsplatser med tillräcklig näringslivs­förankring, som på yrkeshögskolenivån eller inom yrkesvux.

Det är hög tid att inse att det krävs långsiktiga investeringar i marknadsföring av Sverige och i relevanta utbildningar om den positiva besökstrenden ska fortgå. Annars kommer vi snart att börja förlora marknadsandelar i den hårda globala konkurrensen.

En hållbar besöksnäring

Turism- och besöksföretag skapar arbetstillfällen och gör det möjligt för människor att leva och verka i hela landet. För att svensk besöksnäring ska vara långsiktigt kon­kurrenskraftig behövs en ny översyn av konkurrenskraften inom besöksnäringen.

Besöksnäringen är en sysselsättningsmotor och skapar jobb över hela landet. Näringen kan bland annat sysselsätta nya svenskar, ungdomar och personer som saknar högre utbildning. Därför är det viktigt att identifiera och presentera incitament så att företag kan växa och anställa fler. Eftersom många av besöksnäringens företag är små eller medelstora är det viktigt att ge dem rätt förutsättningar att anställa. Att anställa en person är kostsamt för ett litet företag och ofta ett hinder för att anställa. Vi vill därför se en utredning som identifierar och presenterar incitament som förenklar för företag att växa och anställa inom turist- och besöksnäringen.

Besöksnäringens utveckling är beroende av att besökare kan ta sig till och från platser på ett effektivt sätt. Därför måste det finnas en god infrastruktur som skapar tillgång till transporter, transportförsörjning och fungerande transportmedel som flyg, tåg, buss och båt. För att tillgodose en god infrastruktur vill Centerpartiet att Trafik­verket får i uppdrag att i samarbete med besöksnäringen undersöka förslag till relevanta infrastruktur- och transportsatsningar som matchar besöksnäringens behov.

Peter Helander (C)

Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)