En hållbar turist- och besöksnäring i hela landet

Motion 2020/21:476 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av konkurrenskraften inom turistnäringen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det lättare för företagare att anställa och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en genomlysning av besöksnäringens infrastruktur och transportbehov och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landsbygderna är rika på naturresurser och på kunniga och företagsamma människor. Goda boendemiljöer och natur- och kulturvärden uppskattas både av svenskar och av besökare från andra länder. Genom det engagemang och den utvecklingskraft som finns på landsbygderna tillvaratas och skapas förutsättningar för tillväxt i hela Sverige. Centerpartiet arbetar för en utveckling av hållbara städer samtidigt som vi ser lands­bygdernas möjligheter.

Stora delar av besöksnäringen har drabbats hårt av pandemin orsakad av covid-19 och att ge denna viktiga basnäring förutsättningar för att komma ur denna svåra tid och kunna öka sin konkurrenskraft i syfte att skapa arbetstillfällen och attraktivitet.

Om man ändå tittar på hur året innan covid-19 gick så är det positiva siffror. Turismen fortsatte att växa i Sverige. Totalt blev det 67,8 miljoner gästnätter 2019, en ökning med 4procent eller 2,7 miljoner jämfört med förra året. Under den senaste 10-årsperioden har gästnätterna i Sverige ökat med omkring 3procent om året i genomsnitt.

Även om besöksnäringen nu drabbats av pandemin så finns det ett antal flaskhalsar som borde åtgärdas för att näringen ska kunna komma upp i sin fulla kapacitet när pandemin är över. En av förklaringarna som lyfts fram är matchningsproblemen. De kompetenser som branschens arbetsgivare efterfrågar finns inte bland de arbetssökande. För närvarande råder exempelvis akut brist på kockar. Det övergripande problemet är att det saknas utbildningsplatser med tillräcklig näringslivsförankring, som på yrkeshög­skolenivån eller inom yrkesvux.
Det är hög tid att inse att det krävs långsiktiga investeringar i marknadsföring av Sverige och i relevanta utbildningar om den positiva besökstrenden ska fortgå. Annars kommer vi snart att börja förlora marknadsandelar i den hårda globala konkurrensen.

Turist- och besöksföretag skapar arbetstillfällen och gör det möjligt för människor att leva och verka i hela landet. För att svensk besöksnäring ska vara långsiktigt konkurrenskraftig behövs en ny översyn av konkurrenskraften inom besöksnäringen.

Besöksnäringen är en sysselsättningsmotor och skapar jobb över hela landet. Näringen kan bland annat sysselsätta nya svenskar, ungdomar och personer som saknar högre utbildning. Därför är det viktigt att identifiera och presentera incitament så att företag kan växa och anställa fler. Eftersom många av besöksnäringens företag är små eller medelstora är det viktigt att ge dem rätt förutsättningar att anställa. Att anställa en person är kostsamt för ett litet företag och ofta ett hinder för att anställa. Vi vill därför se en utredning som identifierar och presenterar incitament som förenklar för företag att växa och anställa inom turist- och besöksnäringen.

Besöksnäringens utveckling är beroende av att besökare kan ta sig till och från platser på ett effektivt sätt. Därför måste det finnas en god infrastruktur som skapar tillgång till transporter, transportförsörjning och fungerande transportmedel som flyg, tåg, buss och båt. För att tillgodose en god infrastruktur vill Centerpartiet att Trafik­verket får i uppdrag att i samarbete med besöksnäringen undersöka förslag till relevanta infrastruktur- och transportsatsningar som matchar besöksnäringens behov.

Peter Helander (C)

Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-29 Granskad: 2020-09-29 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)