En livskraftig vargstam

Motion 2010/11:MJ349 av Lennart Axelsson och Ann-Kristine Johansson (S)

av Lennart Axelsson och Ann-Kristine Johansson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att förstärka vargstammen.

Motivering

Regeringen vill inplantera 20 vargar i Sverige mellan 2010 och 2014. Miljöminister Andreas Carlgren understryker att det är av vikt att så stora åtgärder som möjligt vidtas skyndsamt för att de ska hinna ge effekt.

Flertalet av de remissinstanser som uttalade sig när regeringen lade fram den rovdjursproposition som dagens rovdjurspolitik grundar sig på stöder en naturlig invandring av varg före införsel av varg från öst. Varken Naturskyddsföreningen eller WWF anser att införsel av varg är den bästa lösningen i dagsläget. Jägarförbundet vill avvakta i fem år innan man börjar med aktiv flytt eller införsel av varg.

En expertgrupp på Naturvårdsverket menar att med naturlig invandring av en varg per år kan problemet med inavel vara avhjälpt inom 20 år. Regeringen anser att de trots experterna och remissinstansernas råd ändå gör bedömningen att det bör föras in 20 vargar på 4 år – en politik som helt saknar stöd hos såväl boende i berörda områden, jägarna eller naturskyddsföreningarna. Vilka bedömningar som regeringen stödjer sig på har inte redovisats.

Regeringens politik är en omotiverad panikåtgärd som saknar vetenskaplig grund. Vi ser risker med att införsel av varg minskar legitimiteten för rovdjursförvaltningen och kan leda till ökad illegal jakt. Regeringen riskerar det stöd som finns för rovdjursförvaltningen med denna ogenomtänkta åtgärd.

Vargpopulationen i Sverige bör ligga på det etappmål som idag satts upp till dess utvärderingarna av en naturlig invandring av varg har skett. Vi motsätter oss regeringens förslag att sätta ett tak på etappmålet för varg. Vi förordar i likhet med många av remissinstanserna att vargstammens genetiska förstärkning bör ske genom en naturlig invandring av varg. Men det är samtidigt viktigt att möjligheten till en fortsatt ansvarsfull skyddsjakt men också licensjakt på varg i områden med särskilt stora problem bibehålls.

Stockholm den 22 oktober 2010

Lennart Axelsson (S)

Ann-Kristine Johansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)