En mer jämställd sponsring av idrott

Motion 2020/21:319 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skattelagstiftningen för att göra sponsringen mer jämställd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det mindre förmånligt för företag att sponsra damidrott jämfört med herridrott. Skattelagstiftningens utformning drabbar damidrotten negativt och därmed hämmas jämställdheten inom idrotten och i samhället. Problemet är att sponsringen kopplas till marknadsvärdet av sponsringspaketet vilket gör att företagen inte kan göra samma avdrag för damidrott som för herridrott. Marknadsvärdet av sponsringen är i regel betydligt lägre på damsidan än på herrsidan.

Sponsring av damidrott omsätter cirka en miljard kronor i Sverige och är en väldigt viktig finansieringskälla; till exempel kommer cirka 85 procent av intäkterna till damfotbollen från företag och näringsliv. De ekonomiska tillskotten från sponsring är viktiga för att kunna utveckla föreningarna, anställa personal och spelare och nå synlighet. Det är också i slutändan viktigt för att skapa förebilder inom både herr- och damidrott. Ytterst är det en fråga om jämställdheten i samhället.

Bara 20 procent av sponsorpengarna går till damidrotten medan 80 procent går till mansidrotten. Samtidigt fördelar sig antalet utövare inom idrotten nästan jämnt, med en svag övervikt för männen. Den skeva fördelningen av pengar till damidrotten cementerar strukturer och gör det svårare för aktiva inom damidrotten att utvecklas, både inom breddidrott och på elitnivå.

Ett modernt och jämställt samhälle kan inte ha en skattelagstiftning som ensidigt gynnar herridrott. Det är därför dags för en ny modell för mer jämställd sponsring som förbättrar villkoren för damidrotten.

Idrotten är väldigt viktig för barn och ungdomar. Om vi får en mer jämställd idrotts-rörelse växer barn och ungdomar upp med värderingar om allas lika värde. Därför är det viktigt att regering och riksdag ska visa vägen mot jämställda normer och värderingar också inom idrotten.

Regeringen har vare sig under denna eller föregående mandatperiod förbättrat villkoren för damidrott, trots att man kallar sig en feministisk regering. Jämställdheten har inte tagit ett enda kliv framåt.

Det behöver bli mer skattemässigt mer gynnsamt för företag att sponsra damidrott. Avdragsrätten behöver ses över. Idag bedömer Skatteverket hur mycket som får dras av i en sponsringsinsats. Sponsring kräver en motprestation från den som blir sponsrad, annars räknas det som gåva vilket inte är avdragsgillt. Skatteverkets bedömning grundar sig på värdet av motprestationen, ofta i form av exponering i matchprogram och tröjor, biljetter, annonsering, reklam med mera – vilket inom herridrotten ligger markant högre. Ska idrotten kunna bli mer jämställd behöver dessa regler ses över exempelvis genom att möjliggöra för dubbel avdragsrätt för sponsring av damidrott.

Rickard Nordin (C)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-23 Granskad: 2020-09-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)