En moderniserad delgivningslag

Motion 2020/21:3625 av Jörgen Berglund (M)

av Jörgen Berglund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur delgivningslagen kan moderniseras och digitaliseras för att underlätta delgivning mellan myndigheter, företag och medborgare via e-post och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag förekommer det tyvärr att människor försvårar, försenar och i värsta fall förhindrar brottsutredningar, domstolsförhandlingar, kronofogdeärenden och annat genom att undanhålla sig så kallad delgivning. Detta är förödande för tilltron till rättsstaten och kan till exempel leda till att kriminella går fria från straff eller att fordringsägare blir utan rättmätig ersättning. En anledning till att detta kan ske är att vi har en delgivnings­lag som inte hängt med i utvecklingen och i de kriminellas uppfinningsrikedom. Digital­iseringen ökar för varje dag som går vilket också ökar nya möjligheter inom detta område.

Danmark är ett av de länder som kommit längst i sin digitala kommunikation mellan myndigheter, företag och privatpersoner. Genom sin Digipost kommunicerar myndig­heter med företag och medborgare via epost. Huvudregeln är att kommunikationen sker digitalt men undantag kan ske om skäl finns. I den nu pågående utredningen ”Ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott” finns flera delar med som skulle förbättra, snabba upp och samtidigt hålla god rättssäkerhet. Jag anser dock inte att direktiven är tillräckligt tydliga vad gäller att ta steget fullt ut och digitalisera även delgivning via epost. Kommittédirektiven borde därför kompletteras med detta.

Jörgen Berglund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)