En narkotikapolitisk kommission

Motion 1997/98:So679 av Ulf Björklund m.fl. (kd, fp)

av Ulf Björklund m.fl. (kd, fp)

Sverige har i stort sett bra lagar som reglerar narkotikaproblemet. I teorin har vi en genomtänkt narkotikapolitik, om än med vissa brister. Den praktiska tillämpningen av denna politik är dock både haltande och kraftlös. Drastiska nedskärningar inom kommunerna och polisen har lett till att missbruk bland unga människor inte upptäcks och åtgärdas i tid.

I samband med EU-inträdet sades var fjärde tullanställd upp. Många oroade sig för att detta skulle leda till ökad narkotikasmuggling och så blev tyvärr fallet. Efter en nedgång första året efter EU-inträdet ökar beslagen av narkotika igen. Under de första sex månaderna i år gjordes 1 170 tullbeslag av narkotika och dopningspreparat, en ökning med 58 % jämfört med samma period 1996.

Rekordbeslag har i år gjorts av växtdrogen ”kat”, som smugglas in i första hand via Storbritannien och Tyskland, länder där den ännu inte är narkotikaklassad. Sverige bör driva frågan om att narkotikaklassa växtdrogen ”kat” inom hela EU.

Det är angeläget att tullverket återfår åtminstone de resurser som behövs för att säkerställa gränskontrollen. Våra partier har i sina förslag under senare år anvisat ytterligare resurser för att bättre klara tullens arbete och gränskontrollen.

Under flera årtionden har narkotikapolitiken misskötts. Trots att folkopinionen står samlad bakom kravet att ta krafttag mot narkotikan har det hittills blivit halvhjärtade satsningar. En aktion över hela landet där alla myndigheter förmås samverka lokalt under nationell ledning skulle på några års tid kunna tränga tillbaka narkotikamissbruket väsentligt.

Vårt förslag är således att regeringen snarast tillsätter en kommission med mycket bred representation med uppgift att leda en nationell samlad aktion mot narkotikan.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

  1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ytterligare medel till tullen,1

  2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att i EU driva frågan om att klassa växtdrogen ”kat” som narkotika i hela Europa,

  3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en kommission med uppgift att leda en nationell samlad aktion mot narkotikan.

Stockholm den 6 oktober 1997

Ulf Björklund (kd)

Fanny Rizell (kd)

Elver Jonsson (fp)

1 Yrkande 1 hänvisat till SkU.

Gotab, Stockholm 1997

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)