En ny alkoholpolitisk inriktning

Motion 1992/93:So292 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)
Det är dags att göra en lagändring så att vin och starköl
kan få säljas i vanliga livsmedelsbutiker.
Murar faller, åsikter ändras, vi närmar oss EG, Verdandi
samtycker, vi avskyr förmyndarsamhället, kineseri skapar
politikerförakt osv. osv. Med andra ord är svensken vuxen
och myndig nog att ta vara på sig själv och skapa sin egen
framtid utan att ''storebror'' ständigt skall utöva förmynderi
över människorna med regler och lagar som inte är
anpassade till verkligheten samt kommande nya tider med
EG-gemenskap och fria gränser m.m.
Många svenskar reser idag utomlands. Utomlands är
inom några år väldigt långt bort. När vi går med i EG kan vi
ju faktiskt betrakta hela Europa mer eller mindre som vårt
hemland. Där utövas inte samma förmyndarmentalitet när
det t.ex. gäller synen på vin och spritförsäljning. I Sverige
kan man verkligen tala om att ''storebror'' vakar över
medborgaren och nedvärderar dennes omdöme genom att
sälja alkoholhaltiga drycker på särskilda statligt ägda
försäljningsställen (systembolag). Som exempel på denna
nedvärdering kan nämnas de långa köerna som svensken
utsätts för och som kostar det svenska samhället 300
miljoner kronor varje år.
Dessa för samhället dyrbara köer orsakas bland annat av
de begränsade öppettiderna. Lördagsstängning som ett
instrument att begränsa medborgarnas konsumtion hör ej
hemma i ett fritt samhälle. Vi föreslår därför att
systembutikerna åter tillåts hålla öppet även på lördagar.
Låt oss använda det sunda förnuftet och redan nu börja
mjuka upp den gammaldags mentaliteten som en majoritet
av riksdagens ledamöter har när det gäller vin och öl, men
som majoriteten av svenskarna i övrigt uppenbarligen inte
har. För nog går svensken in i t.ex. franska
livsmedelsbutiker och köper vin när han eller hon är där på
semester.
Den totala skatteinkomsten på starksprit, vin och öl låg
1992 på ca 12 miljarder kronor. Denna skatt bör sänkas av
två skäl: För det första att vi med stormsteg närmar oss EG
och därför bör anpassa oss till denna marknad, detta medför
i sin tur att vi kan konkurrera med utlandet och behålla
försäljningen av spritdrycker inom landet samt på så vis få
behålla skatteintäkterna innom landet. För det andra att
den illegala marknaden av spritdrycker minskas genom en
skattesänkning och staten förlorar på så vis inte skatte- och
momsinkomster. Nya undersökningar visar att det s.k.
mörkertalet ligger närmare 40% av den totala
konsumtionen. Vad som också kan nämnas är att hembränd
alkohol kan vara direkt farlig. Den ryska maffian har med
stormsteg kommit in i den svenska marknaden främst då
genom att handla illegalt med alkohol. Detta medför
givetvis att prostitution, narkotikahandel, illegal
vapenhandel samt de grova våldsbrotten kommer att öka då
den beryktade ryska maffian inte skyr några som helst
medel.
Skatten bör i ett första steg år 1993 sänkas med 500
miljoner kronor. När Sverige senare inträder i EG bör
skatten ytterligare sänkas med 3 miljarder. Denna
skattesänkning på totalt 3,5 miljarder är en åtgärd som skall
skydda statens skatteintäkter när vi är med i EG. I
Danmark förekom det en stor import av danskt öl från
Tyskland. Denna import av öl skadade förvisso inte de
danska ölproducenterna men den danska statskassan led
stora nederlag. Detta har den danska regeringen insett och
anpassade skatten på öl till samma nivå som tyskarnas.
Av Systembolagets totala försäljning går 10% till hotell
och restaurangbranschen. Resterande försäljning på 90%
går till försäljning direkt över disk. Förslaget på denna
skattesänkning på 500 miljoner år 1993 skall gälla vid
inköpen från hotell och restaurangbranschen, samt att de
två ytterligare sänkningarna på 3 miljarder skall gälla för
inköp av varor direkt över disk. Genom en sådan fördelning
av skattesänkningen skulle hotell- och restaurangnäringen
kunna lägga sig på en betydligt lägre prisnivå än vad de gör
idag. Detta skulle i sin tur innebära att svensken skulle
kunna ha råd att gå ut och umgås på restauranger och
dansställen samt andra ställen med sprittillstånd utan att
dricka en massa sprit innan han kommer dit och på så vis få
en mjukare konsumtion av alkoholhaltiga drycker.
Före (året innan) det att man inför försäljning av vin och
starköl i livsmedelsbutiker m.m. samt att man sänker
skatten med 500 miljoner skall en intensiv kampanj och
utbildning starta om alhoholen, speciellt riktad till ungdom
men även till vuxna. Denna kampanj och utbildning skall gå
ut på att upplysa människan vad alkoholen orsakar för
skador och vad den kostar samhället samt framför allt att
avdramatisera alkoholen. Denna kampanj skulle kunna
förmedlas dels genom skolan, dels via upplysning genom
TV, radio och annonser i tidningar m.m. Genom denna
massiva upplysningskampanj lär svensken sig utan
förmynderi med lagar och förbud att umgås med alkoholen
under mycket bättre förhållanden än vad som råder idag. Vi
får på detta sätt en mjukare konsumtion av alkoholhaltiga
drycker, och vi kommer inom en snar framtid att slippa se
redlöst berusade svenskar både hemma i Sverige och
utomlands, speciellt ungdomen. Att minska den kraftiga
förtäringen av alkoholen och få en mjukare konsumtion
samt att även på sikt minska den totala
alkoholkonsumtionen skulle genom detta förslag vara
realistiskt. Denna satsning gjordes i den kanadensiska
delstaten Quebec före ett frisläppande av
alkoholförsäljningen (från ca 750 till nästan 12.000
försäljningsställen) med ett mycket gott resultat. Man
kunde till och med påvisa att efter Quebecs liberalisering av
alkoholförsäljningslagstiftningen fick Quebec inte en
ökning av antalet alkoholister, och man registrerade till och
med en minskning av förbrytelser som kan sättas i samband
med alkoholmissbruk, jämfört med övriga Kanada.
Vad gäller åldersgränsen anser Ny Demokrati att är man
myndig och har rösträtt bör man också anförtros det stora
ansvaret att alldeles själv köpa en flaska vin. Åldersgränsen
för inköp av alkoholhaltiga drycker bör därför omedelbart
sänkas till 18 år.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att det snarast blir lagligt att sälja
vin och starköl i vanliga livsmedelsbutiker m.m.,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att det statliga försäljningsmonopolet på alkoholhaltiga
drycker bör upphöra,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lördagsöppet på Systemet så
länge det statliga försäljningsmonopolet kvarstår,
4. att riksdagen beslutar sänka skatten på alkoholhaltiga
drycker med 500 000 000 kr för inköp från hotell- och
restaurangbranschen,1
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att skatten på alkoholhaltiga drycker bör sänkas ytterligare
med 3 miljarder kronor vid inträdet i EG; detta för att
anpassa priserna till EG-nivå och på så vis inte tappa
skatteintäkter,1
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att en massiv undervisnings- och
upplysningskampanj om alkoholens skador och kostnader
för samhället bör startas i skolor och massmedia,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att åldern för inköp av
alkoholhaltiga drycker bör sänkas till 18 år,
8. att riksdagen beslutar om ändring i lagen så att
försäljning av alkoholhaltiga drycker inte förutsätter
matförsäljning på restauranger m.m.,
9. att riksdagen beslutar om ändring i lagen så att
öppettiderna för restauranger inte regleras av myndigheter,
10. att riksdagen beslutar om ändring i lagen så att
ansökan om tillstånd att servera alkohol generellt alltid skall
ges, om inte synnerliga skäl talar däremot,
11. att riksdagen beslutar att bara kommunerna skall vara
tillståndsmyndighet,
12. att riksdagen beslutar att indragning av tillstånd för
restauranger och andra utskänkningslokaler skall vara
tidsbegränsad till högst två månader, dock skall möjlighet
finnas att vid upprepad överträdelse dra in tillståndet
permanent,
13. att riksdagen beslutar att importerat öl skall få hålla
den alkoholhalt som originalet i tillverkningslandet.

Stockholm den 11 januari 1993

Ian Wachtmeister (nyd)

Kenneth Attefors (nyd)

Peter Kling (nyd)

Bert Karlsson (nyd)

Bo G Jenevall (nyd)

Dan Eriksson (nyd)

i Stockholm

1 Yrkandena 4 och 5 till SkU.
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (26)