En ny domstolsbyggnad i Örebro

Motion 2006/07:Ju277 av Johan Pehrson (fp)

av Johan Pehrson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ny domstolsbyggnad i Örebro.

Motivering

Att minimera riskerna för fritagningar och hotsituationer i samband med transporter mellan häkte och domstol vid rättegångar är mycket viktigt. Hot mot personal, åhörare, domare och nämndemän är något som vårt samhälle inte kan eller ska acceptera. På lång sikt riskerar de senaste årens utveckling att hota både rättstryggheten och rättssäkerheten.

Örebro tingsrätt behöver förstärka säkerheten runt domstolsförhandlingarna. Det är likväl viktigt att processerna kan genomföras så rättssäkert och kostnadseffektivt som möjligt. Nuvarande domstolslokaler är inte ändamålsenliga för verksamheten. Idag transporteras t.ex. åtalade mellan häkteslokalerna i polishuset och upp till tingsrättens lokaler i centrala Örebro med bil. Dessa transporter utförs av häktets personal inte sällan utan poliseskort eller annan förstärkt säkerhet, trots att det ibland rör sig om häktade misstänkta för grova brott med högt straffvärde. Fritagningen i Västerås tingsrätt, tidigare i år, är ett exempel som väl belyser säkerhetsriskerna i samband med domstolsförhandlingar.

Det faktum att Örebro tingsrätt inom kort även tar över handläggningen av nådeärenden för livstidsdömda är ytterligare ett starkt skäl att förbättra säkerheten. Risken för fritagnings- och rymningsförsök ökar därmed då samtliga livstidsdömda ska på domstolsförhandling vid just Örebro tingsrätt. En ny tingsrättsbyggnad placerad i direkta närheten till polishuset, häktet och åklagarmyndigheten i Örebro kan bättre undanröja dessa hot.

En sådan fysisk förändring av domstolen skulle avsevärt höja säkerheten, både för rättsväsendets aktörer, intagna, häktade och allmänhet, genom att möjliggöra för häktets personal att enklare överföra häktade till rättegång och därmed reducera risken för fritagning under transporterna till och från förhandlingarna. Dessutom skulle processeffektiviteten kunna öka.

Stockholm den 30 oktober 2006

Johan Pehrson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)