En översyn om varför kvinnor är mer sjukskrivna än män

Motion 2020/21:2199 av Sultan Kayhan (S)

av Sultan Kayhan (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn för att undersöka varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska hälsoklyftan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sjukfrånvaron minskar, men kvinnor har fortsatt en högre sjukfrånvaro än män. Kvinnors sjukpenningtal är nästan dubbelt så stort som mäns, enligt Försäkringskassans siffror från 2019. Samma rapport visar att psykisk ohälsa är vanligare bland kvinnor.

Riksrevisionens granskning från juni 2019 visar att sjukförsäkringssystemet inte åstadkommer en likformig bedömning av kvinnor och män, enligt granskningen före­kommer osakliga skillnader i sjukskrivningsprocessen. Det är en tydlig signal om att åtgärder behöver vidtas.

Sjukskrivning drabbar individen hårt. Den som är sjukskriven får lägre inkomst och därmed även sämre pension. Den som är sjukskriven går miste om det sociala samman­hanget som arbetsplatsen kan erbjuda och riskerar att bli isolerad. Värst är förmodligen det lidande som sjukdomar medför. När det är många fler kvinnor som är sjukskrivna under en väldigt lång tid, bidrar det även till ökad ojämställdhet mellan könen.

En av orsakerna till att fler kvinnor sjukskrivs är våld i nära relationer. Socialstyrelsen uppskattar att omkring 11 000 kvinnor sjukskrivs varje år till följd av detta. En person som utsätts för våld och hot blir ännu mer isolerad och riskerar ännu större utsatthet vid sjukskrivning. Det är också en aspekt som kräver omedelbara åtgärder.

Skillnader i arbetsmiljö och arbetsvillkor för kvinnor och män kan också vara en orsak till skillnaden i sjukskrivning. Även osakliga könsskillnader i bemötande från hälso- och sjukvården kan påverka, eftersom undersökningar visar att kvinnor och män får olika behandlingar vid sjukdom och att läkare sjukskriver kvinnor och män olika. Kanske finns det även aspekter som ännu är okända.

Det behövs en översyn som tar ett helhetsgrepp kring frågan om varför kvinnor är mer sjukskrivna än män, med syftet att ta fram åtgärder för att uppnå målet om ett friskare och mer jämställt samhälle.

 

 

Sultan Kayhan (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)