En säkrare myndighetsutövning

Motion 2021/22:2177 av Helena Storckenfeldt (M)

av Helena Storckenfeldt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta myndighetspersoner att skriva under beslut med tjänstgöringsnummer i stället för namn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När en myndighetsperson i Sverige fattar ett beslut måste personen alltid stå med sitt namn. Detta i kombination med att det mesta i Sverige är offentligtgör det väldigt enkelt fören person ta reda på var den myndighetsanställde bor, var personens familje­medlemmar bor och var personens barn går i skolan.En myndighetsperson äralltidskyldig att fatta beslut och utföra åtgärder även om det är mot personens egen vilja och åsikt eftersom personen ägnar sig åt myndighetsutövning.Det är en del av arbetet som myndighetsanställd. Myndighetspersoner bör aldrigfatta beslutbaseradepå privata åsikter och tankar. Konsekvenserna avbeslutenmåste man dock stå för som privat­person eftersom det skrivs under medmyndighetspersonens namn.

Villman på allvarsätta press på kriminella individer måste man även ha myndig­hetsföreträdare som vågar fatta offensiva beslutsom myndigheterna står bakom. Det är av yttersta vikt att myndighetspersonerinte blir utlämnadepå grund av attdeharutfört sitt arbete. Här krävs att myndigheternastår bakom och har möjlighet att skydda sina anställda.

Myndighetspersonerbörha möjligheten att, istället förmednamn,skriva under sina beslut med ett tjänstgöringsnummer. Rättssäkerheten kommerövereftersom man som myndighetspersonhar möjligheten och skyddet attfatta samma beslut vem det än gäller.Hot och våld får aldrig bli en anledning för myndig­hetspersoner att inte utföra sitt arbete under säkra förhållanden.

I dagär detvanligt att poliserinte anmälerhot och våldmot sigsombegåsav gängkriminella eftersom deär medvetna om att gängkriminellahar en väl inarbetad metod för att tysta vittnen och hota målsägande. Det kan handla om att de står utanförpolisstationen i samband med att polisen slutar sitt pass. De kan även söka upp polisen på dennesfritid utan attdirektuttala hot men i ett hotfullt syfte.

Att skriva anmälan om hot eller våld fast begånget av en missbrukare är sällanelleraldrig något problem då man inte bedömer att risken att drabbas privat är lika stor.Men när det kommer till gängkriminella är verkligheten något helt annat. I de fall då en polis blivit hotad av en gängkriminellväljer många att inte anmäla då detta skulle innebära en risk för polisens och polisens familjs säkerhet.Eftersom alla myndig­hetsbeslut fattas på lagstadgad grund utan någon som helst möjlighet att påverka beslutet med privata åsikter ska inte heller myndighetsutövare självastå för beslutenmed sitt namn.

I de fall ett beslut fattats felaktigt och den drabbade personen anmäleren myndig­hetspersonär detäven enklareatt efterforska då flera personer inomsamma myndighet kan ha samma namn men två personer aldrig kan ha samma tjänstgöringsnummer.

Helena Storckenfeldt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)