En skattereform för ökad jämlikhet

Motion 2022/23:1163 av Joakim Järrebring (S)

av Joakim Järrebring (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera skattesystemet i syfte att öka jämlikheten och säkra välfärdens framtida finansiering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan slutet av 1980-talet har klyftorna växt i Sverige samtidigt som den ekonomiska tillväxten varit betydande. Många har fått ta del av den ekonomiska tillväxten genom reallöneökningar och ökat välstånd, men långt ifrån alla.

Sedan början av 1980-talet har de högsta inkomsterna växt mycket snabbare än genomsnittet, det gäller inte minst inkomst av kapital. Klyftorna i Sverige har de senaste åren ökat mest i hela EU. Den totala inkomstökningen har varit stor men ojämnt fördelad. Forskning är tydlig, kapital och arv har idag en lika avgörande roll för ojämlikheten som för hundra år sedan.

Få länder i världen lägger så stor andel av sin bruttonationalprodukt på gemensamma välfärdstjänster som Sverige. Få politiska prioriteringar är lika jämlikhetsskapande som en generell välfärd som finansieras efter bärkraft och fördelas efter behov.

För att kunna behålla och utveckla välfärden över tid behövs ett hållbart skattesystem. Under de senaste decennierna har omfattande avsteg kommit att göras av de bärande principerna om neutralitet, förutsägbarhet och likformighet. Sänkningar har gjorts av de skattebaser som skulle garantera ett mer jämlikt samhälle och investeringar för framtiden. Därför måste skattesystemet reformeras.

 

 

Joakim Järrebring (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)