En sträcka av E18 som elväg

Motion 2017/18:54 av Lars-Axel Nordell (KD)

av Lars-Axel Nordell (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att planera för att den resterande motorvägssträckan Västerås–Köping ska ingå i det nationella arbetet för att utveckla elvägen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nyligen har ett avtal om att utveckla el-vägar tecknats mellan Sverige och Tyskland. I Sverige har Trafikverket fått ansvaret för detta utvecklingsarbete.

En vägsträcka som borde vara lämplig som en första el-väg är E18 mellan Västerås och Köping som är den återstående del mellan Västerås och Örebro som ännu inte fått motorvägsstandard men som nu står på tur.

Till skillnad från de andra två demonstrationsanläggningarna som görs på befintliga vägsträckor, finns här möjlighet att utveckla en motorvägsfunktionalitet i samband med byggnation. Kanske kunde denna sträcka även innehålla laddinfrastruktur för mindre fordon.

Västmanland är starkt förknippat med export och världsledande kompetens inom energi, automation och fordonsindustri. Ett exempel är utvecklingen av biogas.

Just nu är hamnarna i Västerås och Köping under stark utveckling vilket innebär att transporter till och från hamnområdena kan förväntas öka.

Örebro, som är under stark tillväxt, profilerar sig som ett logistikcentrum där såväl järnvägar som motorvägar möts. E18 är en viktig länk mellan dessa två tillväxtområden inom automation, energi och logistik.

Eftersom trafikplanearbetet redan pågår med att inom kort bygga om E18 mellan Västerås och Köping till en fyrfilig motorväg kan just den vägsträckan vara den strategiskt mest lämpade för att inleda utvecklingsarbetet med el-väg i syfte att utveckla vägens funktionalitet och skapa ett hållbart transportsystem för framtiden. På så vis kan regional utveckling gå hand i hand med hållbar utveckling för Sverige och världen.

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-18 Granskad: 2017-09-20 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)