En tillgänglig folkhögskola

Motion 2007/08:Ub499 av Lars U Granberg och Hannah Bergstedt (s)

av Lars U Granberg och Hannah Bergstedt (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att ge personer med funktionshinder rätt att uppbära sjuk- eller aktivitetsersättning utan att det fråntar dem rätten till studiemedel från CSN.

Motivering

Utbildning är ett av de mest betydelsefulla instrument som finns för att minska klyftor och skapa likvärdiga villkor mellan människor. Utbildning är centralt för Sveriges och EU:s mål att göra samhället fullt tillgängligt för alla senast 2010. För många personer med funktions­hinder är folkhögskolestudier ibland den enda vägen in på arbetsmarknaden. Men på kort tid har möjligheterna till utbildning för personer med funktionshinder minskat radikalt.

I Sverige finns ett antal folkhögskolor som har speciella resurser för att kunna ta emot och utbilda kursdeltagare med funktionsnedsättningar. Det ingår i folkhögskolans uppdrag att vara öppen för alla. Det är därutöver särskilt uttalat att folkhögskolan ska vara tillgänglig för den som av olika anledningar har svårare än flertalet att delta i samhällsliv, utbildning och kultur.

Två förändringar på senare tid försvårar kraftigt för personer med funktionshinder att delta i folkhögskolestudier. Det handlar dels om de nya ersättningsregler för studiemedel och sjuk- och aktivitetsersättningar som initierades av förra regeringen, dels om en minskad vilja hos kommuner och landsting att finansiera stöd till personer med funktionshinder.

Rehabilitering/utbildning tar tid, och måste få ta tid, om optimala och bestående resultat ska uppnås och får inte motverkas av kortsiktiga ekonomiska beslut. Förlängd studietid på tre till fem år är inte ovanligt för personer med förvärvade hjärnskador, men kan för både individ och samhälle ge en betydande vinst.

I praktiken åsidosätts både rättssäkerhet och tillgänglighet till samhälle och utbildning för de personer i landet som har en funktionsnedsättning, vilket vi vill uppmärksamma med detta dokument. Regering, riksdag, landsting/regioner, kommuner, försäkringskassor och arbetsförmedlingar har alla ett ansvar för att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och att ge fler möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden för att jobba 100 procent av sin förmåga.

Stockholm den 5 oktober 2007

Lars U Granberg (s)

Hannah Bergstedt (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)