En trafiksäkrare riksväg 26 (Nissastigen)

Motion 2011/12:T395 av Emma Carlsson Löfdahl och Jan Ertsborn (FP)

av Emma Carlsson Löfdahl och Jan Ertsborn (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en snabb utbyggnad av riksväg 26.

Motivering

Nissastigen (riksväg 26) går mellan Halmstad och Jönköping. Trafiken är idag mycket tät och består till stor del av tung godstrafik. Utmed Nissastigen ligger företagen tätt och många av dessa genererar många tunga transporter. Detta i kombination med backar, kurvor, krön, vilt och många personbilar medför att trafiksäkerheten är långt ifrån vad som borde vara fallet för en betydelsefull trafikled i ett område med omfattande företagsamhet.

På grund av vägens dåliga kvalité görs dagligen många chansartade omkörningar. Olycksstatistiken är hög.

En två-plus-ett-väg skulle öka trafiksäkerheten avsevärt liksom uppförande av mer viltstängsel. Detta har trafikanterna på Nissastigen berättigade anspråk på att få genomfört snarast möjligt. Detta är också motiverat av att snabbare och säkrare transporter ger en ökad effektivitet inom det betydelsefulla näringslivet i regionen.

Stockholm den 5 oktober 2011

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Jan Ertsborn (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)