En trafiksäkrare riksväg 26 (Nissastigen)

Motion 2019/20:1732 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en snabb utbyggnad av riksväg 26 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nissastigen (riksväg 26) går mellan Halmstad och Jönköping. Trafiken är idag mycket tät och består av tung godstrafik och persontrafik. Utmed Nissastigen ligger företagen tätt och många av dessa genererar många tunga transporter. Detta i kombination med backar, kurvor, krön, vilt och många personbilar medför att trafiksäkerheten är långt ifrån vad som borde vara fallet med en så trafikerad väg i ett område med omfattande transporter.

På grund av vägens dåliga sträckning och många kurvor görs dagligen många chansartade omkörningar. Olycksstatistiken är mycket hög.

En 2 + 1”-väg skulle öka trafiksäkerheten avsevärt liksom uppförande av viltstängsel hela sträckan. Detta är också motiverat av att snabbare och säkrare transporter ger en ökad effektivitet inom det betydelsefulla näringslivet i regionen.

Emma Carlsson Löfdahl (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)