En utredning om skyddet av den personliga integriteten

Motion 2005/06:K306 av Åsa Torstensson (c)

av Åsa Torstensson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att följa och utvärdera hur människors integritet och privatliv åsidosatts.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagändring med syfte att stärka den personliga integriteten, den fria tanken och det rörliga och öppna samhället i 2000-talets Sverige.

Motivering

Kraven på hårdare tag har ökat i hela västvärlden efter den 11 september 2003. Jakten på terrorister genomsyrar många förslag som läggs fram inom rättsväsendet, såväl i Sverige som i EU, i syfte att ge polisen större befogenheter att använda ny teknik för att snabbare hinna ikapp eventuella brottslingar.

Rädslan för det okända terrorangreppet har lett till att samhällsklimatet ensidigt drar mot ett hårdare och mer kontrollerat storebrorssamhälle. Med argument som att vi som har rent mjöl i påsen inte behöver vara oroliga för övervakning verkar motståndet eller debatten om människors rätt till privatliv och personlig integritet fullständigt ha fått stå tillbaka. Det finns en förödande tilltro till att ett ensidigt agerande från samhällets sida med mottot hårdare tag och bättre kontroll är lösningen på en odefinierbar terrorism. Det är snarare så att det vi nu ser i kölvattnet av terrorhandlingar runtom i världen är en reaktion från de demokratiska länderna som leder till mindre öppenhet, begränsningar av människors frihet och rörlighet. Detta är begränsningar som leder till ett slutnare, räddare och mer centralkontrollerat samhälle, precis det som terrorismen är ute efter.

Självklart skall terrorism bekämpas och misstänka övervakas, men är det meningen att vi år 2005, efter det att gamla kommunistdiktaturers kontrollsamhällen har brutits ned, i demokratins namn skall avskaffa människors rätt till privatliv och personlig integritet?

Vi ser att kreativiteten är stor avseende möjligheter att kontrollera människor, och ny teknik kommer ständigt att utvecklas. Därför är det dags att sätta människors privatliv i centrum. Det är dags att integritetsfrågorna ges en egen parlamentarisk utredning med motsvarande status som grundlagsutredningen men med uppgift att följa och utvärdera hur aktuell lagstiftning som inkräktar på privatlivet med långtgående övervakningsmöjligheter påverkar den enskilde individen i vardagen. Det är dags att integritetsfrågorna tas på allvar. Utredningen skall ha till uppgift att lägga förslag om återställare i syfte att stärka det öppna, fria, rörliga och fritt tänkande samhället. Detta vill jag ge regeringen till känna.

Stockholm den 22 september 2005

Åsa Torstensson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (2)