Enhetlig yttrandefrihetslagstiftning

Motion 1998/99:K270 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

av Ingvar Svensson m.fl. (kd)
Enhetlig
yttrandefrihetsgrundlag
Två grundlagar reglerar idag informations- och
yttrandefriheten - tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen. Tryckfrihetsförordningen handlar
om rätten att utge skrifter och är egentligen baserad på själva
tekniken, tryckning i tryckpress. Yttrandefrihetsgrundlagen
reglerar övriga medier som radio, TV, filmer, videogram och
ljudupptagningar som vänder sig till mer än ett fåtal. Genom
riksdagsbeslut i två omgångar 1998 förs också det digitala
(CD-rom och andra tekniska upptagningar) området till
denna lagstiftning.
Dessa två grundlagsområden flyter idag samman. Idag kan man t ex
framställa minst lika högkvalitativa produkter i en datorskrivare som i en
tryckpress. Gränsen mellan datorskrivare-kopiator-tryckpress suddas ut
alltmer. Idag kan böcker, tidnings- och tidskriftsartiklar distribueras både via
CD-rom och via Internet. Blandningen mellan text, ljud och bild blir
totalintegrerad i de digitala medierna. Inom en mycket nära framtid riskerar
den nuvarande tryckfrihetsförordningen att framstå som obsolet. Det är
därför viktigt att arbetet på en helt ny enhetlig lagstiftning påbörjas på detta
område. En särskild utredning bör därför tillsättas så att en ny lagstiftning
kan etableras från och med 2003. Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en utredning för att åstadkomma en ny enhetlig
yttrandefrihetslagstiftning.

Stockholm den 26 oktober 1998
Ingvar Svensson (kd)
Kjell Eldensjö (kd)

Maria Larsson (kd)

Ragnwi Marcelind (kd)

Chatrine Pålsson (kd)

Inger Strömbom (kd)

Björn von der Esch (kd)

Ingemar Vänerlöv (kd)

Rolf Åbjörnsson (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)