Enklare regler vid skyltning

Motion 1998/99:T414 av Åke Sandström och Viviann Gerdin (c)

av Åke Sandström och Viviann Gerdin (c)
Ett ofta återkommande problem vid etablering av småföretag runt om i
landet, är myndigheternas ovilja att tillåta informationsskyltar.
Vägverkets ofta njugga och i många fall oförstående inställning
kompletteras med att ytterligare en myndighet, nämligen länsstyrelsen,
skall handlägga frågan. Det resulterar som regel i en tämligen hög avgift
för att eventuellt få sätta upp en skylt. Många småföretagare och
servicegivare anser myndigheternas agerande vara lite av förmynderi. En
handläggande myndighet måste vara tillräckligt.
Ett villkor för att en nyetablerad verksamhet skall komma igång och
utvecklas är bl.a att den blir känd. Inte minst gäller detta olika turistanlägg-
ningar. En annan grupp som ofta kommer i kläm i samband med nya
vägdragningar är livsmedelsaffärer och lanthandlare. Därför behövs enklare
regler för vägskyltning som ger möjligheter till skyltning av lokala service-
utbud.
Vi måste alla inse värdet av flera småföretag och underlätta starten av
olika verksamheter. Det gäller att ta till vara den vilja och entusiasm som
finns runt om i landet. Alla inser att fler arbetstillfällen behövs.
Enligt vår mening måste statsmakterna ta ett samlat grepp för att finna
enklare regler och mera praktiska lösningar mellan myndigheter och grupper
eller enskilda som berörs. Detta gäller självfallet även den lokala nivån där
kommunen är väghållare.
Uttalanden som i senaste regionalpolitiska propositionen om turismens
sysselsättningspotential samt i regeringsförklaringen om att hela Sverige
skall leva, blir lätt tomma ord om många goda idéer och initiativ aldrig kan
komma till stånd på grund av myndigheters krångel.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om enklare regler vid skyltning.

Stockholm den 23 oktober 1998
Åke Sandström (c)

Viviann Gerdin (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)