Ensamstående kvinnors rätt till insemination

Motion 2006/07:So389 av Birgitta Sellén och Maria Kornevik-Jakobsson (c)

av Birgitta Sellén och Maria Kornevik-Jakobsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning med uppgift att se över lagen om assisterad befruktning i syfte att den även ska gälla ensamstående kvinnor.

Motivering

Sedan 2005-07-01 får lesbiska par i Sverige genomgå insemination med donerad sperma. Lesbiska par får dessutom adoptera barn. Situationen för barnlösa ensamstående kvinnor är dock en helt annan i Sverige. Som ensamstående får kvinnan adoptera – men hon tillåts inte att få barn genom insemination med donerad sperma. Detta motsägelsefulla budskap innebär att den ensamma kvinnan anses vara en godtagbar förälder till ett adopterat barn – men inte till ett barn som biologiskt sett är hennes eget. Därför anser vi att det är dags även låta ensamstående omfattas av lagen om assisterad befruktning.

Det danska Folketinget har beslutat att ensamstående och lesbiska kvinnor ska kunna få läkarhjälp till konstgjord befruktning på landets sjukhus på samma sätt som heterosexuella och gifta kvinnor.

I Sverige lyfts barnets bästa ofta fram på ett föredömligt sätt när man diskuterar den hjälp som ska erbjudas barnlösa, och BO bevakar barnperspektivet i många frågor på ett utmärkt sätt. Detta är givetvis bra.

Med hänsyn till barnperspektivet vågar vi säga att ensamma mammor som gärna vill skaffa egna barn noga har tänkt igenom situationen att vara ensam förälder, och dessutom har beslutet ofta föregåtts av en noggrann översyn av vad man har att erbjuda ett barn. Dessa barn är planerade, efterlängtade och väl sörjda för.

Det är inte föräldrarnas antal, lika lite som deras kön, som avgör huruvida ett barn får en god uppväxt. Det är kärlek, ärlighet, respekt, omtanke och trygga och stabila uppväxtvillkor som är grundstenarna i barns behov.

I och med att Danmark tillåter insemination av ensamma kvinnor åker flera hundra svenska kvinnor till Danmark och genomför inseminationen. Det är ologiskt, anser vi, att inte Sverige tillåter insemination när vi tillåter ensamma mödrar att adoptera barn. Det bör göras en lagändring i Sverige så att detta blir tillåtet. Detta bör ges regeringen till känna.

Det är en del som frågar personer som önskar få ett barn och som antingen vill adoptera eller vill skaffa barn genom insemination: – Är ett barn en mänsklig rättighet?

Svaret är: – Nej, det är det inte. Däremot är det en självklarhet att ensamstående inte ska bli diskriminerade på grund av sitt civilstånd.

Stockholm den 27 oktober 2006

Birgitta Sellén (c)

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)