Enskilda avlopp

Motion 2019/20:446 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)

av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett system vid hanteringen av enskilda avlopp som på ett effektivt och hållbart sätt tar hänsyn till både fastighetsägaren och miljönyttan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enskilda avlopp är en fråga som uppmärksammas runt om i hela landet och hanteras olika beroende på kommun. Bra och fungerande avloppssystem i Sverige är viktigt för att inte förstöra naturen och minska övergödningen i våra hav och sjöar. Det är viktigt att de åtgärder som görs är effektiva för att förbättra miljön och sker till skäliga kostnader.  

Kommunerna har idag tillsynsansvar för de enskilda avloppen i Sverige. Det är i samband med deras tillsyn det blir aktuellt med föreläggande om att byta avlopp om de inte klarar uppsatta regler. Att byta till nya avlopp kräver stora investeringar för den enskilde.

Många äldre, med sämre ekonomi, som bor på landsbygden drabbas av de stora kostnader som ett föreläggande om att byta avlopp innebär. Det är olyckligt. Möjligheten att göra undantag bör stärkas och att kravet på att byta avlopp istället kan infalla vid skifte av fastighetsägare.

Alliansregeringen införde ROT-avdraget som omfattade byte av avloppssystem, vilket minskade kostnaderna för den enskilde att byta avlopp. ROT-avdraget borde återställas för att sänka kostnaderna för de som behöver byta sitt avloppssystem.

I Sverige sker hanteringen och tillsynen av de enskilda avloppen främst av kommunerna. Det gör att bedömningar och agerande kan skilja sig åt lokalt. Det sker även en individuell bedömning som bland annat innebär högre krav om fastigheten är nära vatten.

Finland har en annan ordning. Fastigheter som ligger högst 100meter från ett vattendrag eller hav eller i ett grundvattenområde som används eller lämpar sig för vattenförsörjning ska uppfylla reningskravet senast den 31oktober 2019. Fastigheter minst 100meter från vatten och som inte ligger i ett grundvattenområde som används eller lämpar sig för vattenförsörjning, kan istället uppgradera sitt avloppsvattensystem i samband med annan renovering. I Finland kan även kommunen göra fastighetsspecifika undantag från tidsfristen om mängden avloppsvatten är mycket liten eller om kostnaderna anses oskäliga.

Vi anser att Finlands hantering av enskilda avlopp är en intressant modell att inspireras av för att skapa ett tydligare nationellt regelverk gällande hanteringen av de enskilda avloppen baserat på avståndet till vattendrag. Det skulle leda till mer proportionalitet samt skapa ett rättvisare system för hanteringen av enskilda avlopp i Sverige. Vi vill därför att regeringen ser över möjligheten att tillämpa det finska systemet eller ett snarlikt system för hantering av enskilda avlopp för att få ett mer effektivt och hållbart system som tar hänsyn till både fastighetsägare och miljön.

Fredrik Christensson (C)

Annika Qarlsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)