Enskilda fastighetsägares rätt över avloppslösningar

Motion 2019/20:656 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tvångsanslutningar till det kommunala avloppssystemet för ägare till enskilda avlopp och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tvinga kommuner att genomföra en sammantagen miljö- och kostnadsprövning före beslut och också pröva om kostnaden är rimlig i förhållande till miljönyttan innan man tvingar enskilda fastighetsägare att bygga enskilda avlopp på landsbygden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Idag pågår en ren hysteri i många kommuner med att döma ut enskilda avlopp och tvinga ägare till fungerande avloppslösningar att istället bli tvångsanslutna till det kommunala avloppssystemet.

Äganderätten är en grundläggande princip i svensk lagstiftning som dessvärre frångås när beslut om en sådan tvångsanslutning fattas. Det är av största vikt utifrån principen om äganderätt att regelverket för dessa tvångsanslutningar ses över. Om en enskild fastighetsägare innehar en egen fungerande avloppslösning är det inte rimligt att de tvingas ansluta sig till det kommunala avloppet då det försvagar äganderätten och drabbar den enskilde ekonomiskt, särskilt som det tvistas om miljönyttan av sådana anslutningar.

På landsbygden och i glesbygden där hus ligger glest och där naturen klarar av att ta upp vissa mängder av näringsämnen som släpps ut från ett avloppssystem är det inte rimligt att kräva dyra investeringar i avloppssystem som miljömässigt inte står i propor­tion till kostnaderna. Därför bör ett krav införas på kommunerna om att genomföra en miljö- och kostnadsberäkning för det berörda avloppssystemet. En sådan beräkning skulle bringa klarhet i huruvida miljönyttan försvarar en påtvingad utbyggnad av det enskilda avloppet sett till vilka kostnader det medför, samt stärka legitimiteten i beslutet, oavsett åt vilket håll det faller. Sådana beräkningar bör därför alltid genomföras innan kommuner kan tvinga enskilda fastighetsägare att bygga nya avloppslösningar.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-30 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)