Enskilda förskolor samt fristående skolor och inkomstskatt

Motion 2006/07:Sk291 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att utreda att enskilda förskolor och skolor som bedrivs utan vinstsyfte ska vara fria från inkomstskatt.

Motivering

Riksskatteverket har fastslagit att förskoleverksamhet i privat regi alltid är skattepliktig. Barns och ungdoms vård och fostran tillhör visserligen de kvalificerat skattefria ändamålen i svensk skattelagstiftning, men RSV anser att förskole- och dagisverksamhet inte är vård och fostran utan en barnpassningstjänst som utförs åt föräldrarna och som därför ska beskattas som rörelse.

En enskild förskola har i dag i många kommuner en begränsad rörelsefrihet:

– föräldrarnas avgifter fastställs i en kommunal taxa

– kommunen beslutar om antal barn som får tas emot.

När förskolan ska göra investeringar, exempelvis bygga ett hus, ett staket med grindar, investera i inventarier eller personalutveckling, så är det ett hinder att obeskattade medel inte kan fonderas i förväg. En stiftelse- eller föreningsdriven förskola eller skola kan inte hämta kapital från några ägare och har heller inte tillgång till någon kommunal fastighetsavdelning eller internbank som de kommunala förskolorna har.

Med anledning av ovan nämnda argument är det mycket angeläget att regeringen utreder införandet av skattebefrielse för dessa verksamheter.

Stockholm den 30 oktober 2006

Mats Pertoft (mp)

Peter Rådberg (mp)

Thomas Nihlén (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)