Enskilda vägnätet

Motion 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson (C)

av Eskil Erlandsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn för att utreda ytterligare förstärkning av stödet till det enskilda vägnätet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

43000 mil av det svenska vägnätet utgörs av enskilda vägar, medan ca 10000 mil är statliga och 4100 mil kommunala vägar. De som är ansvariga för de enskilda vägarna är väghållarna, de kan exemplifieras med enskilda markägare, vägföreningar eller samfällighetsföreningar. Av de 43000 milen enskilda vägar är det 7700 mil som beviljas statsbidrag för att vägarna ska tillgodose behov för människor och verksam­heter samt hålla hög kvalitet.

En väl fungerande infrastruktur utgör en grundläggande förutsättning för en levande landsbygd. Min uppfattning är att de enskilda vägarna är en viktig del i detta eftersom de gör det möjligt för ca 1miljon människor att varje dag ta sig till och från hem och arbete. De enskilda vägarna underlättar också tillgången till friluftsliv för allmänheten liksom besöksnäringens förutsättningar i hela landet. De utgör även en viktig tillgång för landets industri, skogsbruket, lantbruket och transportnäringen i övrigt som i många fall är beroende av enskilda vägar. Nu pågår dessutom efterlängtade försök med tyngre och längre fordon på vissa vägar. Detta bl a i syfte att minska fordonsflottans miljö­påverkan.

Centerpartiet och Alliansen tog initiativ till ett angeläget och kraftigt ökat stöd till de enskilda vägarna. Detta finmaskiga vägnät måste vara hållbart och ha en bra standard för bärighet och belastning.

Nu måste ytterligare förstärkningar till av stödet till det enskilda vägnätet så att hela Sverige kan fortsätta utvecklas och verksamheter som tex skogsbruket kan upprätthålla sin konkurrenskraft.

Eskil Erlandsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)