Ersättning för kostnader i samband med extraordinära polisiära insatser

Motion 2006/07:Ju267 av Ulf Sjösten (m)

av Ulf Sjösten (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ersättning för kostnader i samband med extraordinära polisiära insatser.

Motivering

Polisen i Västra Götaland upplevde stora problem med driftsbudgeten för år 2003, med tidigare underskott och med att kompensation för kostnaderna i samband med EU-kravallerna drog ut på tiden.

Det lades förslag om nedläggning av polisstationer för att klara budgetarna efter 2001. Neddragningarna har inneburit sämre lokal polisnärvaro och sämre service till berörda invånare.

Allt oftare rapporteras det om långa utryckningstider på 30 minuter eller mer vid grova våldsbrott. Viss brottslighet har polisen över huvud taget inte möjlighet att utreda.

Den långdragna processen när det gäller kompensationen för EU-kravallerna var en tung börda i en tid när polisens resurser är otillräckliga i grunden. Regeringen utlovade kompensation vid flera tillfällen. Under tiden var Västra Götalands polisdistrikt tvunget att arbeta som om det inte har tillgång till dessa pengar. Det innebär att besparingar görs som kanske inte hade måst ske om kompensationen hade betalats ut inom rimlig tid.

Förra året höll Nato och Partnerskap för Fred möte i Åre. Kostnaderna handlande om cirka 50 miljoner kronor för att möta säkerhetskraven. Årsbudgeten för polisen i Jämtland låg det året på 138 miljoner kronor. Således förväntades man att använda en tredjedel av sin budget under en vecka i maj på grund av att regeringen är värd för ett stort internationellt möte.

EU-toppmötet och Natomötet i Åre var en angelägenhet för hela landet, och kostnaderna för polisiära insatser i samband därmed borde finansieras solidariskt från centrala myndigheter. För att undvika problem bör regeringen ta fram riktlinjer för finansieringsansvaret av framtida extraordinära polisiära kostnader.

Stockholm den 27 oktober 2006

Ulf Sjösten (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)