Ersättning för nämndemän

Motion 2004/05:Ju413 av Yvonne Ångström (fp)

av Yvonne Ångström (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjning av arvoden för nämndemän.

Motivering

Ersättningen till nämndemän uppgår till 300 kronor per dag, och beloppet har inte ändrats sedan 1989. Nämndemannakommittén, som lade fram sitt betänkande 2002, anförde bland annat att ingen ska behöva förlora ekonomiskt på att vara nämndeman. Kommittén föreslog dels höjning av arvodet, dels att ersättning ska utgå för inkomstförlust.

Att vara nämndeman är en grannlaga och viktig uppgift i det svenska samhället. Om ersättningen sätts alltför lågt finns stor risk att det i längden blir svårt att rekrytera nämndemän, som kan fullgöra sitt uppdrag på ett riktigt sätt. Det är därför angeläget att snarast se över arvodena och att införa ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Stockholm den 1 oktober 2004

Yvonne Ångström (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)