om ersättning för vård av sjuk anhörig

Motion 1987/88:Sf205 av Bo Nilsson och Ingvar Björk (s)

av Bo Nilsson och Ingvar Björk (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1987/88 :Sf205

av Bo Nilsson och Ingvar Björk (s)
om ersättning för vård av sjuk anhörig

Föräldrar får i dag vara hemma och vårda sjukt barn upp till tolv års ålder 60
dagar per år, varvid föräldrapenning utgår. Riksdagen beslöt dessutom 1985
att föräldrar till svårt sjuka och handikappade barn skall ha rätt att få
föräldrapenning vid barnets sjukdom upp till 16 års ålder. Men anhöriga som
vårdar sjuka, vuxna familjemedlemmar, får för närvarande ingen ersättning.

Det är mycket otillfredsställande att t. o. m. vård i livets slutskede inte skall
kunna berättiga till ersättning. Det torde vara uppenbart att både kommunen
och landstinget sparar pengar genom att en anhörig tar ledigt från sitt arbete
för att under en kortare tid vårda den svårt sjuka i hemmet. Om den anhöriga
inte gör det vårdarbetet så måste kommunen och landstinget ordna med
hemhjälpsinsatser eller ta in patienten för sluten sjukvård. Den samhällsekonomiska
kostnaden när patienten måste tas in för sluten sjukvård torde vida
överstiga den kostnad det blir för samhället om den anhöriga i stället för
förlorad arbetsförtjänst t. ex. får ersättning motsvarande sin sjukpenning.

Att ge anhöriga i vissa situationer möjlighet - om de själva vill - att stanna
hemma en kort tid för att vårda en familjemedlem i hemmet får inte ses som
ett försök att minska på kommunernas och landstingens vårdansvar. Men för
många familjer skulle det kännas som en stor lättnad, om man fick möjlighet
att vårda den anhöriga under kortare tid i hemmet.

Både anhörigvårdskommittén och äldreberedningen har tagit upp denna
viktiga fråga i sitt arbete och ett flertal remissorgan är enligt vad jag erfarit
positiva till en lösning såsom skisserats i denna vår motion.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av ersättning för vård av svårt sjuka
familjemedlemmar i hemmet under kortare perioder.

Stockholm den 12 januari 1988

Bo Nilsson (s)

Ingvar Björk (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1988-01-26 Bordläggning: 1988-02-01 Hänvisning: 1988-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)