Ersättning till den som drabbas av strandskyddsregler

Motion 2021/22:598 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ersättning till den som drabbas av strandskyddsregler, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Reglerna om strandskydd upplevs ofta som ganska godtyckliga och hanteras olika i olika kommuner och olika län. I vissa kommuner, inte minst våra storstäder, får man bygga nära vattnet. På andra ställen hindras människor, även i glesbygd, att bygga nära vatten på sin egen mark.

Att inte få använda sin egen mark brukar i andra sammanhang betraktas som någon form av intrång som berättigar till ersättning. Det bör övervägas om inte den som för­hindras att bygga en normal bostad på sin egen mark utanför detaljplan, till följd av generella strandskyddsregler, borde få rätt till viss ersättning som kompensation för den värdeminskning detta medför på marken.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)