Ersättningsreglerna i anläggningslagen

Motion 2021/22:3056 av Kjell Jansson (M)

av Kjell Jansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ersättningsreglerna i anläggningslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nybildade fastigheter - både bebyggda och obebyggda - ansluts till vägsamfälligheter genom en lantmäteriförrättning.

När en förändring av ett andelstal sker med stöd av 24 a § anläggningslagen skall ersättning för inträde i samfälligheten inte utgå, men om motsvarande förändring av andelstalet istället görs med 43 § anläggningslagen så skall ersättning utgå.

Dagens regler, som inte är dispositiva, innebär att lantmäterimyndigheterna vidtar utredningsarbete om anläggningens värde, trots att det inte efterfrågas av parterna eftersom de är överens om att ersättning för inträde inte ska betalas. Det leder till att kostnaderna för lantmäteriförrättningen ökar kraftigt.

Lagstiftningen uppfattas av fastighetsägarna vara inkonsekvent; exakt likadana situationer får helt olika rättsföljder för den enskilde och den förvaltande föreningen när andelstal skall ändras, avhängigt om det är 24 a § eller 43 § som tillämpas.

Det föreligger starka skäl för en reformering av regleringen för ersättning vid inträde/utträde eller vid förändringar av andelstal i anläggningssamfällighet.

Genom dispositiva och enhetliga regler blir hanteringen vid lantmäteriförrättning enklare och förrättningskostnaderna lägre.

Kjell Jansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)