Etablering och utveckling av övningsanläggningar i Stockholm-Mälarregionen

Motion 2022/23:2038 av Hans Ekström m.fl. (S)

av Hans Ekström m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för etablering och utveckling av övningsanläggningar, och därmed även utbildningar för järnvägsrelaterade yrken, i Stockholm-Mälarregionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Järnvägssektorn behöver tusentals nyanställda för att kunna genomföra nödvändigt underhåll av existerande järnvägar och möta behovet av att bygga nytt. Kompetensbristen märks särskilt tydligt i Stockholm-Mälarregionen, där ungefär hälften av behovet av nyanställda finns. Efterlängtade infrastrukturprojekt och viktigt underhåll tvingas skjutas på framtiden och fördyras kraftigt.

Mälardalsrådet beräknar att bristen på kompetens inom samhällsbyggnad kostar samhället upp till 25 miljarder kronor under den kommande tioårsperioden. Till det kommer uteblivna skatteintäkter på 5-9 miljarder kronor samt ytterligare kostnader när projekt försenas. För att Stockholm-Mälarregionen ska fortsätta utvecklas behöver ambitionerna för framtidens infrastruktur matchas med en adekvat kompetensförsörjning.

Utbildningar inom järnvägens bristyrken behöver erbjudas regionalt, nära bristmarknaden, för att säkra den regionala kompetensförsörjningen. I Stockholm-Mälarregionen är bristen på övningsanläggningar, där studenter kan få praktisk erfarenhet utan att ta dyrbar trafiktid i anspråk, ett stort hinder. Det har föranlett att flera viktiga utbildningar idag helt saknas. Utan övningsanläggningar riskerar kompetensbristen att kvarstå, med långvariga konsekvenser för Stockholm-Mälarregionens kompetensförsörjning och infrastruktur.

För utvecklingen av Stockholm-Mälarregionens infrastruktur är det avgörande att etableringen av övningsanläggningar i regionen möjligliggörs och stöttas skyndsamt. Genom Mälardalsrådets samarbete kraftsamlar nio regioner redan för att bistå och samordna arbetet. För att skapa största möjliga nytta för Stockholm-Mälarregionen och dess företag, utbildningsanordnare och studenter behöver regionernas kraftsamling matchas av staten.

 

 

Hans Ekström (S)

Mattias Vepsä (S)

Markus Selin (S)

Gustaf Lantz (S)

Lena Johansson (S)

Matilda Ernkrans (S)

Eva Lindh (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)