Ett europeiskt medicinskt-etiskt institut i Sverige

Motion 1997/98:So278 av Bertil Persson (m)

av Bertil Persson (m)

Modern farmakologi är starkt beroende av kliniska prövningar i form av stora multicenterstudier. För att få snabba resultat av utvärderingarna förlägges dessa till många länder samtidigt.

Den etiska prövningen sker i de olika EU-länderna i regionala eller centrala etiska kommittéer. För att man skall få en utveckling av förhållandevis samstämmiga uppfattningar bland dessa finns det i EU ett ökande behov av någon form av samordnande organ.

Kring ett sådant institut kommer sannolikt läkemedelsindustrierna att samla sina prövningsavdelningar, och därmed blir det också viktigt ur sysselsättningssynpunkt.

Sverige har en lång tradition på det moraliskt-etiska området. Sveriges regering bör därför ta initiativ till att ett sådant centrum upprättas i Sverige och härvid lämpligen – på sedvanligt europeiskt sätt — ställa erforderliga lokaler till kostnadsfritt förfogande. Lokaliseringen är i sammanhanget mindre väsentlig, men ett gott alternativ är det skånska Medicon Valley.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen hos regeringen begär förslag om inrättande av ett medicinsk-etiskt centrum i Sverige.

Stockholm den 4 oktober 1997

Bertil Persson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)