Ett folkrörelsernas museum

Motion 2020/21:2067 av Dag Larsson (S)

av Dag Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att skapa ett folkrörelsernas museum och att öka stödet till bevarande av minnet av Folkrörelsesveriges framväxt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I slutet av 1800 talet växte stora folkliga rörelser fram som kom att omvandla Sverige från att ha varit ett fattigt, underutvecklat land styrt av ett fåmansvälde till att bli en modern demokratisk nation.

Med hjälp av folkbildning, organisationsbyggande och fredligt arbete för samhällsomdaning kom frikyrkorna, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen att omvandla såväl samhälle som enskilda människors liv.

Inte minst tydligt blir betydelsen av dessa ideella organisationer och individer i samband med riksdagens firande av demokratins genombrott ”Fira demokratin”. I samband med det firandet så framgår bland annat den stora betydelse som LKPR landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt hade tillsammans med andra folkrörelser.

Mycket av dokumentationen och minnena om dessa fantastiska organisationer och människor förvaltas och bevaras idag av riksarkivet, arbetarrörelsens arkiv och bibliotek samt diverse läns- och stadsmuseer. Annat bevaras av privatpersoner och olika ideella föreningar.

Flera av de organisationer som har som syfte att bevara minnena av folkrörelsesverige har vacklande ekonomi vilket äventyrar bevarandet av minnena från folkrörelsernas framväxt. Ytterst få har möjligheter att tillgängliggöra folkrörelsesverige för en bredare allmänhet.

Ett folkrörelsemuseum skulle dessutom spela en mycket viktig roll i det modena Sverige. Demokratin, folkstyret måste vinnas på nytt av varje generation som kommer. Nya folkrörelser behöver växa fram och gamla behöver ibland revitaliseras om den svenska demokratin ska säkras inför framtiden. För människor verksamma i det moderna Sverige skulle ett tillgängliggörande av de tidiga folkrörelsernas erfarenheter och utmaningar kunna vara inspirerade.

Min uppfattning är att det borde tillskapas ett folkrörelsemuseum med lokalisering på flera orter i Sverige i syfte att tillgängliggöra minnena från folkrörelsernas framväxt för en bredare allmänhet. Dessutom borde det statliga stödet till de arkiv och organisationer som idag gör stora insatser för att bevara de viktiga historiska minnena från de tidiga folkrörelserna öka.

Dag Larsson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)