Ett huvudmannaskap vid missbruksvård

Motion 2021/22:2688 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nu skyndsamt genomföra det som riksdagen gjort ett tillkännagivande om, att införa ett huvudmannaskap vid missbruksvård, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Socialutskottet och riksdagen har tagit ett beslut om att se över den nuvarande ansvarsfördelningen och vem som ska vara huvudman för missbruksvården i Sverige.

Ansvarsfördelningen och tydligheten mellan regioner och kommuner fungerar idag dåligt.

Den 2 maj 2019 tog riksdagen ett beslut om ett tillkännagivande om att

regeringen skulle återkomma med ett förslag på en huvudman vid psykisk

ohälsa och beroendesjukdomar/missbruk.

Sverige har i jämförelse med andra länder få missbrukare i förhållande till folkmängd och det är bra. Däremot har vi många dödsfall av missbrukare i förhållande till vår folkmängd och detta vittnar om att missbruksvården inte fungerar som den borde i Sverige. En anledning som ofta lyfts upp är det otydliga ansvaret för vem som ska sköta och ta ansvar för vården av missbrukare. Många missbrukare saknar fast boende och flyttar därför runt bland släktingar och vänner, vilket gör att deras tillfälliga boende kan variera mellan både flera kommuner och regioner. Med nuvarande regler kan detta innebära att missbrukaren faller mellan stolarna i sin vård då ingen av kommunerna eller regionerna känner att det är deras ansvar. Ett ytterligare problem kan vara att missbrukaren har både missbruksproblem och psykisk ohälsa, vilket kan resultera i att varken missbruksvården eller psykiatrin tar sig an hela problemet fullt ut. Istället bollas missbrukaren mellan olika vårdutförare och olika kommuner.

Missbruket kostar samhället stora pengar både genom den akuta vården, extra polisinsatser, stölder och kriminalitet. Men också genom mycket arbete och oro från nära vänner och släktingar och det är ett stort mänskligt lidande för alla inblandade. Missbrukare som vill hitta en väg ut ur missbruket faller idag ofta mellan olika stolar och det finns en stor otydlighet från samhället vem som tar ansvaret och huvudansvaret för att lösa problemet.

Ett tydligt huvudmannaskap är därför viktigt att det omgående kommer på plats. Det är därför anmärkningsvärt att regeringen, efter drygt ett år, ännu inte har utrett eller tagit fram ett förslag enligt riksdagens beslut.

Trots riksdagens tillkännagivande så har inte regeringen inte genomfört det riksdagen begärde den 2 maj 2019. Nu måste regeringen på fullt allvar ta tag i denna fråga och skyndsamt genomföra det riksdagen beslutade.

Sten Bergheden (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)