Ett kvinnoforskningsinstitut

Motion 1994/95:Ub651 av Lisbeth Staaf-Igelström och Kristina Svensson (s)

av Lisbeth Staaf-Igelström och Kristina Svensson (s)
Den akademiska världen domineras av män -- professorer,
dekaner och prefekter. Mer än tre fjärdedelar av
forskarassistenter och lektorer är män trots att kvinnorna är
i majoritet inom de flesta typer av grundutbildning. Andelen
kvinnor bland professorer är enbart sex procent.
Jämställdheten inom universitet och högskolevärlden går
alltför långsamt.
I Danmark finns sedan mitten av 1960-talet Kvinfo ett
tvärvetenskapligt kvinnoforskningsinstitut direkt underställt
det danska kulturministeriet.
Vi anser att det är viktigt att ett kvinnoforskningsinstitut
enligt dansk modell kommer till stånd även i Sverige. Det
pågår mycket kvinnoforskning, men det finns ingen
sammanfattande forskning på området. Ett svenskt Kvinfo
ska bl.a., anser vi, samla forskning kring kvinnors situation
och villkor.
Högskolan i Karlstad har i sin policy att vara en högskola
med jämställdhetsprofil. Styrelse och ledning har uttalat
detta och skrivit in det i högskolans jämställdhetsplan. Vid
högskolan finns även ett särskilt Jämställdhetscentrum som
består av grundutbildning, forskning, utveckling och
uppdragsutbildning. Vidare finns i Karlstad Centrum för
folkhälsoforskning och Centrum för tjänsteforskning.
Högskolan i Karlstad och Jämställdhetscentrum är mycket
positiva till att vara en bas i ett svenskt Kvinfo med uppgift
att göra högskolor och universitet mer jämställda. Modern
informationsteknik gör det möjligt att ett
informationscentrum är utlokaliserat i landet och samtidigt
är ett nationellt nätverk. Jämställdhetscentrum skulle även
kunna vara basen i ett nationellt informationsnät om
kvinno/mans- och jämställdhetsforskning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om tillskapande av ett
kvinnoforskningsinstitut och att detta lokaliseras till
Karlstad.

Stockholm den 24 januari 1995

Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Kristina Svensson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)