med anledning av prop. 2013/14:143 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet

Motion 2013/14:Sf16 av Maria Ferm m.fl. (MP)

av Maria Ferm m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medborgarskapets betydelse.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att medborgarskapsceremonier inte ska vara obligatoriska för kommunerna.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att människor som inte kan styrka sin identitet ska ha samma möjlighet till medborgarskap som andra.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att barn som föds i Sverige förvärvar svenskt medborgarskap automatiskt vid födelsen om en förälder till barnet dels är folkbokförd här i landet sedan fem år, dels har permanent uppehållstillstånd.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning med syftet att föreslå hur människor som föds i Sverige automatiskt ska kunna bli svenska medborgare.

Medborgarskapets betydelse

Miljöpartiet vill skapa ett öppet, välkomnande Sverige där alla kan delta på sina egna villkor. Vi tycker att det är bra att regeringen lyfter fram medborgarskapets betydelse, som ska lyfta fram och stärka medborgarskapets symboliska innebörd. När det gäller medborgarskapet som uttryck för samhörighet och gemenskap vill vi betona det framåtsyftande uttrycket – att det är bygget av vår gemensamma framtid som förenar oss snarare än en gemensam hudfärg, religion eller bakgrund. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Obligatoriska medborgarskapsceremonier

Medborgarskapsceremonier lyfts fram som ett viktigt steg i integrationsprocessen i fråga om nya svenska medborgare. Miljöpartiet har inget emot medborgarskapsceremonier, men anser att det är långt viktigare att nya svenskar får en självklar plats på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och andra svenska gemenskaper än att de deltar i en ceremoni vid en viss tidpunkt. Miljöpartiet anser inte att medborgarskapsceremonier ska vara obligatoriska för kommunerna. Det är ett intrång i den kommunala självbestämmanderätten, vilket också SKL påpekar i sitt remissvar. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Styrkt identitet

Dagens regler för hur lång tid som du behöver ha vistats i Sverige för att kunna bli svensk medborgare är diskriminerande. Hur lång den tiden är varierar, men i de flesta fall ska en person ha varit bosatt i Sverige i fem år. För någon som inte kan styrka sin identitet gäller dock att personen ska ha varit bosatt i Sverige i minst åtta år.

Det finns alltså ett krav på att kunna styrka sin identitet för att få medborgarskap i Sverige, men den som inte kan styrka sin identitet kan få undantag från detta krav om:

  • personen har bott i Sverige i minst åtta år och

  • uppgifterna om personens identitet är trovärdiga och

  • personen saknar möjlighet att skaffa dokument som kan styrka identiteten.

För till exempel somalier innebär detta att de får vänta längre tid än andra på att kunna ansöka om svenskt medborgarskap eftersom somaliska pass som är utfärdade efter januari 1991 inte godkänns i Sverige (och inga andra identitetshandlingar heller). Somalia saknar också sedan januari 1991 behöriga myndigheter som kan utfärda legala dokument.

Miljöpartiet anser att de som inte kan styrka sin identitet på grund av anledningar de inte själva kan rå över ska ha samma möjligheter att få medborgarskap som andra. De ska inte behöva vänta i åtta år i stället för fem. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Barns möjlighet att bli medborgare

Miljöpartiet anser att kraven för att ett barn ska få medborgarskap vid födelsen är alldeles för högt ställda. Utredningens utgångspunkt var att barn som föds i Sverige och kan förväntas växa upp i landet bör bli medborgare vid födelsen. Utredningen noterar också att det faktum att ett barn föds i Sverige talar starkt för att barnet kommer att växa upp här. Vi anser att Medborgarskapsutredningens förslag om att barn som föds i Sverige ska förvärva svenskt medborgarskap automatiskt vid födelsen om en förälder till barnet dels är folkbokförd här i landet sedan fem år, dels har permanent uppehållstillstånd, ska genomföras. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Medborgarskap från födelsen

Miljöpartiet vill på sikt att människor som föds i Sverige automatiskt blir svenska medborgare. Vi tycker att Medborgarskapsutredningens förslag är ett viktigt steg åt det hållet, men anser att det är märkligt att dra gränsen just vid fem års vistelsetid och krav på att föräldern har permanent uppehållstillstånd. Dagens lagstiftning får orimliga konsekvenser för vissa barn som föds här och förväntas växa upp här, men ändå inte får svenskt medborgarskap. Därför vill vi tillsätta en utredning om hur personer som föds i Sverige automatiskt kan få svenskt medborgarskap. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 26 mars 2014

Maria Ferm (MP)

Gunvor G Ericson (MP)

Magnus Ehrencrona (MP)

Agneta Luttropp (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2014-03-26 Bordläggning: 2014-04-01 Hänvisning: 2014-04-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)