Ett miljövetenskapligt utbildningsråd

Motion 1990/91:Ub683 av Anita Jönsson och Berit Oscarsson (s)

av Anita Jönsson och Berit Oscarsson (s)
När de miljontals små utsläppen blir allt allvarligare
krävs att alla människor tar ansvar för miljön och lever mer
miljömedvetet. Det är summan av alla de små utsläppen,
som är det stora miljöhotet.
Det ställer ökade krav på oss personligen, både som
tillverkare och som konsumenter. Förut arbetade
myndigheterna med de 1 000 
största fabrikerna. Nu handlar det om 100 000-tals 
varor, som används av 8,5 miljoner människor.
Om principen ''rent från början'' ska kunna tillämpas, krävs
väsentligt ökade kunskaper och förändrade attityder. Var
och en av oss måste till exempel sortera sopor, hålla
hastighetsbegränsningarna, åka mer tåg och mindre bil,
hushålla med energi och låta bli att skräpa ned. Det krävs en
omläggning av vår livsstil och ett nytt konsumtionsmönster.
Det krävs bättre utbildning och kunskaper om miljön -- och
om hur vårt levnadssätt påverkar miljön.
Det bästa miljöskyddet är mångas delaktighet. För att nå
denna krävs en långsiktig prioritering av kunskapsspridning
och stöd till insatser och metoder som ger människorna en
stor kompetens.
Vi föreslår därför inrättande av ett miljövetenskapligt
utbildningsråd. Utbildningsrådet kan bli motorn i en
nationell satsning på miljöutbildning. Avsikten är främst att
rådet skall ge det decentraliserade miljöarbetet bättre
möjligheter att komma till sin rätt. Jämför gärna med
forskningsrådens funktion.
Det kommer att ta tid, innan vi ser de fulla effekterna av
dessa åtgärder. Naturen reagerar långsamt. Det tar tid att
rena vatten, luft och jord. Det gör det desto viktigare att
bedriva miljökampen med full styrka.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av ett miljövetenskapligt
utbildningsråd.

Stockholm den 24 januari 1991

Anita Jönsson (s)

Berit Oscarsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)