Ett nytt universitet i Storstockholm

Motion 1994/95:Ub699 av Beatrice Ask m.fl. (m)

av Beatrice Ask m.fl. (m)
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att en högskola
skall etableras i Huddinge. Förslaget syftar till att öka
utbildningsmöjligheterna i Storstockholm. Särskilt önskar
regeringen stärka utbildningen på Södertörn.
I motion 1994/95:Ub901 av Carl Bildt m.fl. förordar
moderaterna att ett nytt universitet skall etableras i
Storstockholm. Förslaget tar sin utgångspunkt i de
långsiktiga utmaningar Sverige som nation står inför.
Samstämmiga bedömningar pekar mot att kunskapen
kommer att bli en alltmer avgörande internationell
konkurrensfaktor. De länder kommer att klara sig bäst som
förmår att stärka kunnandet och erbjuda högkvalitativa
forsknings- och utvecklingsmiljöer.
Av detta skäl motsätter sig moderaterna den nedrustning
av den högre utbildningen och forskningen som regeringen
förordar i budgetpropositionen.
Genom Östeuropas frigörelse har samtidigt Sveriges
internationella position förändrats. Östersjön har under hela
detta sekel varit utkanten på kartan och de stängda
gränsernas hav. Nu finns en unik möjlighet att återge
Östersjön den centrala roll det haft under tidigare historiska
skeden. I stället för utkant, ett centrum för handel,
kulturutbyte och utväxling av idéer och kunskaper.
Sverige har möjlighet att bidra till en sådan utveckling
genom att göra regionen Stockholm--Uppsala till
Östersjöregionens intellektuella och akademiska
samlingspunkt. Ett nytt universitet, framsidan mot Östersjön
och med speciell inriktning mot kontakterna och utbytet i
Östersjöregionen, kan komma att bli ett historiskt bidrag till
denna utveckling.
Det är i detta perspektiv som den högre utbildningen och
forskningen i Storstockholm ska ses. Frågan om ett andra
universitet bör inte betraktas primärt som en interregional
Stockholmsfråga eller ens en regionalpolitisk nationell fråga,
utan det är en fråga om utvecklingen i hela Östersjöregionen.
Ett synsätt av detta slag var utgångspunkten för den
utredning, ''1994 års Stockholmskommitté'', som den förra
regeringen tillsatte för att analysera villkoren för den högre
utbildningen och forskningen i Storstockholm. Utredningens
arbete utgick också från en medvetenhet om vikten av att låta
olika kunskapsområden befrukta varandra. Lokaliseringen
av de konstnärliga utbildningarna i Storstockholm ingick
därför i utredningens uppdrag. Lärarhögskolan visade under
utredningsarbetet starkt intresse för en samlokalisering med
dessa och med ett nytt universitet.
I betänkandet ''Kronan--Spiran--Äpplet. En ny
universitetsstruktur i södra Stockholmsområdet'' (SOU
1994:127) presenterade utredningen i september 1994 sina
första förslag. Utredningen föreslog att en
universitetsstruktur skulle byggas upp kring tre noder, en på
Kvarnholmen i Nacka, alternativt Södra Hammarbyhamnen
i Stockholm, en i Huddinge och en i Haninge. I den nod som
föreslogs bli lokaliserad på Kvarnholmen i Södra
Hammarbyhamnen skulle ekonomiska och humanistiska
utbildningar förenas med de konstnärliga utbildningarna och
lärarutbildningarna.
Huddinge föreslogs bli centrum för utbildningar med
inriktning på medicin, vård och -- i viss mån --
naturvetenskap. I Haninge förslogs en förstärkning ske av
den tekniska utbildning som sedan länge bedrivits i
kommunen.
Genom ''Stiftelsen för Östersjöforskning'', tillskapad ur
de tidigare löntagarfonderna, reserverade den förra
regeringen resurser för forskning vid den nya
universitetsstrukturen med inriktning på Östersjöregionen
och Östeuropa. Denna forskning skulle enligt
utredningsförslaget byggas upp inom noden
Kvarnholmen/Södra Hammarbyhamnen.
Formellt skulle den nya universitetsstrukturen vara en del
av Stockholms universitet.
Regeringen väljer i budgetpropositionen att bortse från den
nationella betydelse den högre utbildningen och forskningen
i Storstockholm har. Vi finner detta korttänkt och beklagligt.
De ambitioner vi här har givit uttryck för kan inte klaras med
vilken lokalisering som helst. En internationell slagkraftig
läroanstalt kräver en exceptionell miljö som kan verka
attraktiv på de mest framstående forskarna i världen.
Som alternativ till etableringen i Huddinge av en högskola
med i första hand regionala uppgifter förordar vi att beslut nu
fattas om etablering av ett nytt universitet i Storstockholm.
Huvudstadstregionen är stor nog att rymma två universitet
med förutsättningar att erbjuda varandra sporrande
konkurrens.
Vi förordar att centrum för det nya universitetet förläggs
till Kvarnholmen alternativt Södra Hammarbyhamnen. Dit
bör också merparten av de konstnärliga högskolorna
förläggas, liksom Lärarhögskolan. En
forskningsorganisation med Östersjö- och
Östeuropainriktning bör byggas upp med ambitionen att
tillskapa en i ett internationellt perspektiv unik
forskningsmiljö. Den flervetenskapliga strukturen på
Kvarnholm/i Södra Hammarbyhamnen kan göra en sådan
miljö särskilt attraktiv.
I likhet med 1994 års Stockholmskommitté förordar vi en
förstärkning av den tekniska utbildningen i Haninge. I
Huddinge har medicinsk utbildning och vårdutbildning goda
möjligheter till expansion, i synnerhet om Stockholms läns
landsting beslutar förlägga sin vårdutbildning till Huddinge.
Till Kvarnholmen bör också andra vetenskapliga
verksamheter kunna förläggas. Inte minst gäller det om
forskningsinstitut med utrikespolitisk inriktning.
Vi är övertygade om att ett nytt universitet med den
inriktning och lokalisering vi här har skisserat skulle kunna
bli internationellt akttraktivt. Stockholms naturliga fördelar
kan förenas med en kreativ kombination av vetenskaper.
Inriktningen mot Östeuropa kan göra det nya universitetet till
ett centrum för sådan vetenskap i hela Östersjöregionen.
Ett universitet av det slag vi här har skisserat har
förutsättningar att bli ett tillskott av högsta kvalitet, helt i
linje med de krav Sverige som nation står inför. Den rent
geografiska lokaliseringen är inte oväsentlig för ett lärosätes
attraktivitet. Kvarnholmen/Södra Hammarbyhamnen har
enligt vår mening särskilda företräden.
Uppbyggnaden av ett nytt universitet är ett långsiktigt
åtagande. Riksdagen bör nu fatta beslut om en principiell
inriktning för ett nytt universitet i enlighet med vad vi här har
framhållit. Regeringen bör därefter återkomma till riksdagen
med en plan för hur utbyggnaden av det nya universitetet
skall ske.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen fattar principbeslut om ett nytt universitet
i Storstockholm i enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en konkret
utbyggnadsplan för det nya universitetet i enlighet med vad
som anförts i motionen.

Stockholm den 25 januari 1995

Beatrice Ask (m)

Rune Rydén (m)

Ulf Melin (m)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Tomas Högström (m)

Margareta E Nordenvall (m)

Ulf Kristersson (m)

Chris Heister (m)

Per Unckel (m)

Birgitta Wistrand (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)