Ett samlat statligt ansvar för alla transportslag

Motion 2020/21:150 av Hampus Hagman (KD)

av Hampus Hagman (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett samlat ansvar för de statliga trafikverksamheterna i en myndighet förlagd till Västsverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2010 bildades Trafikverket och tog då över de ansvarsområden som Banverket och Vägverket tidigare hade haft. Myndigheten har ett brett ansvar som innefattar vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och flyg. Ansvaret innefattar också byggnation och drift av stat­liga vägar och järnvägar samt de kunskapstester som krävs för bland annat körkort.

Trots detta breda ansvarsområde är Trafikverket inte den enda myndigheten på området. Här finns också Trafikanalys, Transportstyrelsen, Luftfartsverket och Sjöfarts­verket, och därtill forskningsinstitutet VTI (Statens väg- och transportforsknings­institut). Mängden myndigheter på området har diskuterats flera gånger i många olika sammanhang. Eftersom de olika myndigheterna har olika syften finns det varierande skäl till att de ska vara separata, men vad gäller Luftfartsverket och Sjöfartsverket är skälen för att dessa ska organiseras separat från Trafikverket oklara. Inte minst utifrån att transportsystemet är en helhet, där såväl sjötrafik, flyg, järnväg som bil- och lastbils­trafik alla utgör viktiga delar, bör dessa samordnas i större utsträckning. Det kan också bidra till att skapa konkurrensneutralitet mellan de olika trafikslagen. Det är därför dags att utreda vilka konsekvenser det skulle få att införliva Luftfartsverkets och Sjöfarts­verkets funktioner i Trafikverket.

Då flera av landets största aktörer inom transportsektorn finns i Västsverige är det naturligt att förlägga huvudkontoret för den eventuella nya myndigheten dit. Göteborgs hamn är Skandinaviens viktigaste och industrin i hela landet är beroende av att hamnen fungerar väl. Göteborgsföretagen Volvo och Volvo Cars är, mätt i omsättning, Sveriges största och näst största företag. I Trollhättan finns företaget GKN Aerospace som levererar delar till flygplansmotorer som återfinns i 90 procent av alla moderna trafik­flygplan i världen och därutöver också tillverkar bland annat delar till raketmotorer. Därtill finns givetvis en lång rad andra företag och underleverantörer till dessa. Tack vare dessa företag finns det stor tillgång på kompetens i området, som gör det naturligt att det nya Trafikverkets huvudkontor ska förläggas just i Västsverige. Detta bör riks­dagen ge regeringen tillkänna.

Hampus Hagman (KD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-16 Granskad: 2020-09-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)