Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Ett stärkt civilsamhälle i Jönköpings län

Motion 2021/22:3797 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD)

av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelregler mellan det civila samhället, det offentliga och privata och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortsatt och förbättrat stöd till det civila samhället efter pandemin och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad skattereduktion för gåvor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jönköping har ett starkt och livaktigt civilsamhälle. Det ideella engagemanget är högt och stabilt. För oss kristdemokrater är det civila samhället en av samhällets grundbultar – familjen, idrottsföreningar, idéburna sociala organisationer och företag, trossamfund och kulturorganisationer. De är röstbärare, opinionsbildare och utförare inom välfärden. 

Samhället är så mycket mer än det offentliga, alltså stat, regioner och kommuner. De ideella organisationerna är centrala i demokratiarbetet. Genom sitt arbete upprätthåller de demokratiska traditioner, liksom kunskap om förenings- och mötesfrihet och opinionsbildning.

Ibland kan det hos vissa låta som om civilsamhället bara är en fritidsaktivitet, ett litet sidospår till det som sker inom den offentliga sfären eller i den individuella. Vi menar att civilsamhället är något mycket viktigare. Det är här grunden läggs för demokrati, medmänsklighet och ett fungerande Sverige. Kristdemokraternas politik strävar därför efter att stärka det civila samhället och därmed de mellanmänskliga kontakterna.

En av politikens viktigaste uppgifter är att värna dessa frivilliga sammanslutningars oberoende, att stärka dem och förenkla deras verksamhet. Kristdemokraterna är den politiska röst som tydligast har agerat för ett starkt civilsamhälle. Det är nödvändigt att regeringen säkerställer att spelreglerna är rimliga så att det civila samhället, det offentliga och privata kan samspela på ett ändamålsenligt sätt. För det civila samhället i Jönköpings län är detta av stor vikt.

Föreningar, organisationer och andra frivilliga ideella nätverk har gjort stora och viktiga insatser under pandemin. Ofta under väldigt speciella förhållanden. Region Jönköping har precis som många kommuner gett ekonomiskt stöd till det civila samhället i särskild ordning under pandemin. Staten har också bidragit men inte i den omfattning som har behövts. Återkommande har förslag om stöd lagts på riksdagens bord där det civila samhället varit osynligt. Kristdemokraterna har därför i följdmotioner påpekat bristerna och krävt ändringar i syfte att stärka det civila samhället under pandemin. Nu närmar vi oss det som kanske kommer kallas postpandemi och det kommer vara nödvändigt att regeringen fortsätter stödja det civila samhället så att deras viktiga arbete kan återstarta i normal omfattning på bästa sätt. Dessutom kommer förmodligen behovet av det civila samhället att öka och förutsättningarna för det måste ges av regeringen.

Kristdemokraterna har länge drivit att införa ett system med skattereduktion för gåvor, för att skapar bättre förutsättningar för civilsamhället att fungera och utvecklas. Vi införde detta med alliansregeringen, men nuvarande regering avskaffade avdraget ett år efter införandet trots att det inneburit ökat givande. Tack vare KD/M-budgeten som fick riksdagens stöd, är avdragsrätten från och med den 1 juli 2019 återinförd. Nu är det dags att börja utveckla gåvoskatteavdraget, bland annat så att takbeloppet för avdragsrätten höjs och fler typer av organisationer omfattas.

Det finns också fler förbättringar av reformen som behöver göras. Exempelvis behöver många fler organisationer omfattas. Idag omfattas sociala ändamål och forskning, men en utredning bör tillsättas i syfte att fler ändamål ska kunna inkluderas. Organisationer som till exempel arbetar med miljö och klimat, djurskydd, hälsa och livsåskådning bör kunna omfattas i framtiden. Norge kan tjäna som modell för denna utvidgning då det norska gåvoskatteavdraget, precis som det svenska gör idag, från början endast omfattade ett fåtal organisationer men idag är utvecklat så att det omfattar över 600 organisationer. Vi menar att många organisationer som är verksamma i vårt län då skulle kunna dra nytta av skattereduktion för gåvor och att det på så sätt skulle stärka civilsamhället i vårt län.

Vi vill även att gränsen för varje enskild gåva bör sänkas. I dag måste en gåva vara 200 kronor för att vara avdragsgill, samtidigt som den vanligaste gåvan 100 kronor.

Därtill behöver också administrationen för de berörda organisationerna lättas.

Acko Ankarberg Johansson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)