Ett strandskydd för framtiden

Motion 2021/22:418 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en total översyn av strandskyddet för framtiden med hänsyn tagen till de olika förutsättningar som gäller i vårt land och med syftet att möjliggöra nybyggnation även i strandnära lägen där så är möjligt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett avlångt land med stora skillnader i förutsättningar för utveckling. Medan vissa delar av landet avfolkas brottas andra delar med bostadsbrist.

Då Sverige är rikt på kustremsor och kustnära lägen och möjligheten att få bygga strandnära skulle innebära helt nya möjligheter för de som nu betecknas som avfolk­ningskommuner att attrahera med en helt annan typ av kvalitativt boende borde strand­skyddet ses över och mildras för att möjliggöra en levande landsbygd.

Där tanken var god i och med strandskyddets syfte att ge människor tillträde till strand och sjö ser vi istället hur skyddet breder ut sig över orimligt stora landområden och därmed lägger en död hand över dessa. I en föränderlig tid med flyttmönster som skapar andra flöden och landsdelar som avfolkas är det nu dags att se över strandskyd­det och modernisera utifrån nu gällande förutsättningar. Liksom att se över hur strand­skyddet kan ändras till att inte gälla mindre åar och små vattendrag som nu dras över samma regelverk och lägger stora landområden utan möjlig bebyggelse.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)