Ett svenskt Barentsinstitut i Norrbotten

Motion 2020/21:914 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett svenskt Barentsinstitut samt Barentssamarbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barentsregionen omfattar Nordkalotten och nordvästra Ryssland och är Europas nordligaste region. Regionen har 5,2 miljoner invånare och förutom de tillgångarna också enorma naturrikedomar till exempel i form av skogsråvara, mineraler och gas. Det finns en massivt outnyttjad potential när det gäller handel och varuutbyte, råvaruexport, utbyte av tjänster och kompetenser samt turism, kultur och friluftsliv.

Kommunikationer och transportsystem måste utvecklas. Satsningar på fysisk infra­struktur och övriga utvecklingsprojekt stärker norra Sveriges position som handels­centrum samt tillväxtmotor i Barentsregionen. Det är mycket viktigt att vi samordnar våra insatser. Det finns många aktörer inom området, både inhemska och från andra länder. På samma sätt som vi spelar en aktiv roll i Östersjöområdet, måste vi också göra detsamma i Barentsområdet. Barentsområdet har förutsättningar att bli en av Europas viktigaste tillväxtregioner i framtiden. En strategi för hur Sverige bör verka för att främja denna utveckling bör tas fram i samarbete med näringslivet.

För att lyfta Barentsregionens betydelse bör Sverige överväga att avsätta pengar till ett Barentsinstitut, där investeringar och samarbete ska främjas. För nätverk i civil­samhället är det som skapat bestående resultat i samarbete. När det gäller det nordiska samarbetet lyfter man ofta upp hur viktigt det är med en folklig förankring – detsamma gäller Barentssamarbetet.

Barentssamarbetet har också ett viktigt fredsfrämjande syfte. Länderna rustar upp militärt och nedrustar samtidigt kontakter och samarbete inom civilsamhället. Det är inte en lyckad kombination. Ett Barentsinstitut skulle möjliggöra kontinuitet i arbetet för att binda länderna samman och på så vis också minska de spänningar som riskerar att prägla den delen av världen vi gärna kallar Arktis.

Emilia Töyrä (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ida Karkiainen (S)

Linus Sköld (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)