Europadiesel till Sverige

Motion 2010/11:Sk258 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (M)

av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkt skatt på Europadiesel.

Motivering

Under debatten om kilometerskatten med åkerinäringen framkom kraftig kritik från branschen beträffande dieselförsäljningen i Sverige.

I Sverige använder vi vår egen diesel, MK1. Den introducerades för snart tjugo år sedan och var då världens första svavelfria diesel. Trots att all diesel inom EU idag är svavelfri använder Sverige fortfarande 1991 års MK1-diesel, som är tre procent mindre energieffektiv och som totalt sett ger högre koldioxidutsläpp.

En unik dieselkvalitet för en liten marknad driver upp priserna. Av Europas alla raffinaderier är det bara fem som tillverkar MK1-diesel. Produktionskostnaden för att tillverka en liter MK1 är cirka 10 öre högre än kostnaden för att producera svavelfri Europadiesel. Men skatten på svavelfri Europadiesel är 40 öre högre (50 öre inklusive moms).

Skulle man sänka skatten på den svavelfria Europadieseln till samma nivå som MK1 skulle dieselpriserna kunna sänkas, då man sparar i produktionskostnad och kommer in på en mer konkurrensutsatt marknad. Sänkta dieselpriser skulle gynna regeringens arbetslinje eftersom det underlättar arbetspendling och stärker näringslivets konkurrenskraft på en globalt utsatt marknad.

Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 25 oktober 2010

Lars Beckman (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)