EU:s institut för telekonkurrens i Stockholmsområdet

Motion 1994/95:T804 av Jan Sandberg (m)

av Jan Sandberg (m)
Sverige är bland de absolut första i Europa att genomföra
en avreglering av telekommunikationsmarknaden. Resultatet
har inte låtit vänta på sig. Allt fler aktörer erbjuder nya tele-
och datakommunikationskoncept, bättre service, lägre priser
m.m. till företag och invånare.
Telia AB forcerar, beroende på konkurrensen,
utbyggnaden av det digitala AXE-nätet i alla delar av vårt
land. Man beräknar att hela Sverige ska ha tillgång till den
moderna tekniken till slutet av 1996, två år snabbare än vad
man tidigare planerat.
Vi har mycket erfarenheter från vad som krävs på en
avreglerad telemarknad. Inte minst Post- och Telestyrelsen
(PTS), den svenska regler- och konkurrensfrämjande
myndigheten, har mycket att lära alla de länder som vill gå
Sveriges väg.
Inom EU har man fattat beslut om att avreglera den
Europeiska telemarknaden. Det skall, enligt de senaste
besluten, ske till 1998.
EU kommer därför, i god tid före 1998, med stor
sannolikhet sätta upp en europeisk myndighet, motsvarande
PTS någonstans i Europa.
Om denna myndighet hamnade i Sverige skulle det
medföra fördelar för EU. Vi har många erfarenheter, goda
exempel m.m., att studera på nära håll som skulle underlätta
EU:s viktiga avregleringsarbete.
Denna institution måste, om den ska kunna fylla sin
viktiga uppgift, komma till stånd snarast. Troligen senast
1996 för att ha framförhållning inför 1998-avregleringen.
Regeringen bör därför, enligt min mening, snarast uppta
diskussioner om att förlägga telemyndigheten till Sverige.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att snarast uppta förhandlingar med
EU om förläggning av den nya telemyndigheten till Sverige.

Stockholm den 23 januari 1995

Jan Sandberg (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)