Expertskatten

Motion 2019/20:831 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över nivån på expertskatten och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att snarast anpassa expertskatten till den danska och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har Sverige investerat mycket stora belopp i att bygga och etablera internationellt världsledande forskningsinfrastruktur. Som exempel kan nämnas Sci Life Lab i Stockholm och anläggningarna MAX IV och ESS i Lund. Samtliga anläggningar väntas locka många gästforskare, där de två sistnämnda i Lund uppskattningsvis kommer att ta emot 2000 respektive 3000 gästforskare per år då de är i full drift.

Det är en enorm och imponerande satsning med syftet att öka svensk kompetens och konkurrenskraft. Med tanke på det närliggande Danmark är det viktigt att Sverige lyckas framstå som attraktivt såväl då det gäller att rekrytera expertkompetens som vid deras kommande val av bostadsort. Den privatekonomiska situation som Sverige kan erbjuda är därvid av största intresse, och den bör matcha vad Danmark erbjuder.

För att kunna attrahera utländska forskare, men även andra nyckelpersoner, till svenskt arbetsliv har Sverige i likhet med flera andra länder infört en särskild skatte­lättnad, den så kallade expertskatten. Kriterierna för skatten varierar stort i olika länder och utvärderingar som gjorts visar att detta också får effekt på antalet rekryteringar.

Öresundsinstitutet har i en studie (http://www.oresundsinstituttet.org/expertskatter-i-sverige-och-danmark/) följt upp och jämfört antalet nyckelrekryteringar till Danmark respektive Sverige. Den visar påtagliga skillnader. Till exempel uppgick antalet forskare och nyckelpersoner som utnyttjar expertskatten i Danmark till 4501 personer år 2012 medan motsvarande siffra för Sverige var 650 personer. Detta ska dessutom ställas i relation till att Sverige är ett större land och har fler stora företag än Danmark.

Öresundsinstitutet reflekterar över varför det ser ut på det här sättet och menar då att skälen kan vara att inkomstgränsen för att ansöka om expertskatt är högre i Sverige samt att den danska expertskatten gäller i fem år gentemot tre år i Sverige. En annan skillnad är att den danska expertskatten gäller även för danska medborgare som flyttar hem efter tio år i utlandet, medan den svenska enbart gäller utländska medborgare.

Då undertecknad väger samman de stora investeringar som gjorts i forsknings­infrastruktur i Lund och sätter det i relation till vad Öresundsinstitutets ovannämnda rapport visar, känns läget mycket oroande. Frågan är ju hur Sverige ska kunna förbättra sin position och faktiskt kunna attrahera expertkompetens så att de och deras medfölj­ande bosätter sig i vårt land och inte på andra sidan sundet. Att anpassa kriterierna för den rådande expertskatten i Sverige känns därför högst angeläget. Detta måtte riksdagen ge regeringen till känna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)