Exponentiella teknologier

Motion 2017/18:901 av Josef Fransson m.fl. (SD)

av Josef Fransson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt råd med sakkunniga experter vars uppgift blir att arbeta med exponentiella teknologier samt andra viktiga teknikområden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den teknologiska utvecklingen är idag väsentligt annorlunda än vad den har varit tidigare i mänsklighetens historia. Det som skiljer vår tids teknologiska utveckling från tidigare är att den är exponentiell, vilket innebär att en teknologis utvecklingstakt går från 1 till 2, 2 till 4, 4 till 8 och så vidare. På endast sju dubbleringar har teknologier med en sådan utvecklingskurva ökat med över 100 gånger i kraftfullhet.

Det är framförallt informationsbaserade teknologier som följer denna utvecklingskurva och allt eftersom fler teknologier blir informationsbaserade faller de under en exponentiell utvecklingstakt. Några teknologiska områden som benämns som omdanande eller exponentiella är: bioinformatik, datorteknologi, nätverk och sensorer, artificiell intelligens, robotteknologi, digital tillverkning, medicin samt nanomaterial och nanoteknologi.

Dessa områden anses av somliga besitta potentialen att tillgodose människors behov av hälsosam mat, rent vatten, energi, medicin, sjukvård och utbildning. Ytterligare en aspekt av dessa teknologier är att de har en kumulativ verkan: när framsteg sker inom en teknologi påverkar det potentialen hos andra teknologier. Detta innebär att det är meningsfullt och relevant att förhålla sig till dessa teknologier som en helhet och inte enbart som självständiga teknologiområden.

För att Sverige ska kunna ligga i framkant bör därför ett nationellt råd inrättas med sakkunniga experter vars uppgift blir att arbeta med exponentiella teknologier samt andra viktiga teknologiområden.

Josef Fransson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Nissinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)