Exportstöd för små och medelstora företag

Motion 2009/10:N300 av Kent Persson m.fl. (v)

av Kent Persson m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om exportstöd till små och medelstora företag.

2Bakgrund

För småföretag och medelstora företag är i dag exportmarknaden i stort sett en stängd marknad. Företagen saknar många gånger de verktyg som behövs för att ta sig ut på mässor i utlandet, till enskilda företag och länder. Här kan staten fylla en viktig uppgift och gör så till en del. Exportrådet har dock slagit larm om att Sverige är på väg att hamna på efterkälken i förhållande till våra konkurrerande länder på de nya marknader som öppnat sig under de senaste decennierna, t.ex. Kina, Indien och Brasilien. Sverige är extremt beroende av exportinkomsterna, ca 50 % av Sveriges BNP kommer från exportinkomster.

3Passiv regering

I ett sådant läge är den borgerliga regeringen passiv gentemot särskilt de små och medelstora företagen och drar ner på stödet och hjälpen för att stimulera till export. I budgetpropositionen, utgiftsområde 24, säger man (s. 88) också att ambitionerna måste sänkas eftersom företagen inte kan bidra med lika mycket finansiering under lågkonjunkturen. Det skulle då innebära att det blir svårigheter att upprätthålla utlandsorganisationen i dess nuvarande omfattning för Exportrådet. Vänsterpartiet menar att det är statens uppgift i en lågkonjunktur att bl.a. upprätthålla expertis och kompetens så att svenska små och medelstora företag inte tappar viktiga order och därmed jobb till sina konkurrenter.

De stora svenska företagen dominerar fortfarande, vilket gör Sverige sårbart. De små och mellanstora företagen står för en tredjedel av all export. Dock i stor utsträckning till de nära och traditionella marknaderna.Vi menar att, särskilt med tanke på lågkonjunkturen, stora ansträngningar måste göras för att öka exporten. För att detta ska kunna åstadkommas måste sålunda Exportrådets verksamhet förstärkas. Möjligheten till ökad aktivitet för de regionala exportrådgivarna måste stärkas. Exportrådgivningen över hela landet måste förtätas och förstärkas. Utbildningen av exportsäljare på universitet och högskolor måste förstärkas. En upprustning av statens och näringslivets samarbete på exportområdet måste kort sagt påskyndas. Därför föreslår Vänsterpartiet 200 miljoner kronor till exportfrämjande åtgärder för perioden 2010–2012.

Stockholm den 30 september 2009

Kent Persson (v)

Gunilla Wahlén (v)

Peter Pedersen (v)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Marie Engström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)