Fakturering av styrelseuppdrag i bolag

Motion 2019/20:2534 av Kristina Yngwe (C)

av Kristina Yngwe (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverken för att göra det möjligt för styrelseledamöter att fakturera uppdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I juni 2017 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att styrelsearvoden normalt ska beskattas som inkomst av tjänst, även om arvodena faktureras via eget bolag. Frågan som domstolen tog ställning till var om styrelsearvoden, som betalats ut till ett aktie­bolag som styrelseledamoten äger till 100 procent, ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet i aktiebolaget eller som inkomst av tjänst hos styrelseledamoten.

Detta försvårar både för den enskilde och för de företag som vill stärka upp styrelsen med en specifik kompetens. Styrelseakademien har under våren skickat en hemställan till regeringen om att ändra lagen för att åter göra det möjligt för styrelseledamöter att fakturera för styrelsearbete genom bolag, bland annat då det visat sig att förändringen drabbat främst mindre företag som fått det svårare att hitta rätt kompetens. Regeringen bör därför se över regelverken så att det blir möjligt för styrelseledamöter att fakturera uppdrag via näringsverksamhet.

Kristina Yngwe (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)