Familjehem

Motion 2004/05:So522 av Birgitta Sellén (c)

av Birgitta Sellén (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det skall finnas samma regler i hela landet för ersättning till familjehemsföräldrar som förlorar inkomst vid barns sjukdom.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att familjehemsförälder som är arbetslös skall få behålla rätten till a-kassa.1

1 Yrkande 2 hänvisat till AU.

Motivering

Svenska Kommunförbundet lämnar, till vägledning för socialnämnderna, rekommendationer avseende arvoden och omkostnadsersättningar till familjehem. Familjehemsersättningarna avser placerade barn samt föräldrar och barn som är placerade tillsammans. Familjehemsföräldrar är uppdragstagare åt socialnämnden och inte anställda. Deras uppdrag ersätts med ett arvode som varierar i storlek beroende på hur omfattande arbetsinsatsen bedöms vara.

Barn och unga som placeras i familjehem har vanligtvis sociala problem, funktionshinder eller andra påtagliga störningar av varierande grad. Vid alla placeringar såär det rimligt att en vuxen person i familjehemmet avstår från förvärvsarbete och finns i hemmet under en inskolningsperiod. Detta har då familjen och socialnämnden kommit överens om i förväg och tidsbegränsat perioden. Perioden kan också förlängas om det anses nödvändigt.

Under vårdtiden kan det inträffa händelser med barnet som gör att en familjehemsförälder måste avstå från förvärvsarbete under en kortare period. I dessa situationer kommer familjehemsföräldern att förlora inkomst från sitt ordinarie arbete. Då kan visserligen socialnämnden i kommunen gå in och ersätta familjen för förlorad inkomst, men eftersom kommunen är suverän i sitt handläggande så kan man avstå från att ersätta familjen. Det förekommer också att en vuxen skall finnas hemma under en längre tid av hänsyn till barnets behov. Det kan bli aktuellt om det är ett spädbarn, om barnet har en sjukdom eller har svåra funktionshinder. Familjer som tar tjänstledigt från ordinarie jobb förlorar då sin lön. Även i dessa fall är det kommunen som bestämmer om familjen ska få ersättning för att den förlorar sin förvärvsinkomst.

Det finns ett stort behov av familjehem och därför är det också rimligt att reglerna ser lika ut över landet, för i annat fall kan det vara svårt att få familjer som ställer upp som familjehem när de vet att de kanske kommer att förlora ekonomiskt om man av hänsyn till barnets bästa behöver vara hemma under längre tider.

I en del familjer såär kanske en förälder arbetslös och går på a-kassa. Där borde det inte finnas några problem med att den föräldern dåär hemma och tar ansvar för barnet som är placerat i familjehem. Dessvärre är då reglerna sådana att den föräldern förlorar rätten till a-kassa. Detta är en bestämmelse som måste ses över och förändras.

Stockholm den 1 oktober 2004

Birgitta Sellén (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (2)